مقالات فرهنگ قرآنی حرف ا

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاوصاف كلمات قرآن
اوصاف كلمات قرآن
ر.ک: کلمات قرآن


اوقات مقسم بها
اوقات مقسم بها
ر.ک: قسم به اوقات

اولين آيه مكي
اولين آيه مكي
ر.ک: اولين آيه

اولين ماه نزول قرآن
اولين ماه نزول قرآن
ر.ک: اولين روز نزول قرآن.

اعجاز بلاغي قرآن
بلاغت قرآن
(اعجاز بلاغي قرآن)
ر.ک: اسلوب بلاغي قرآن.


اعراب‌گذاران قرآن
اعراب‌گذاران قرآن
ر.ک: علامت‌گذارى قرآن.


اعراب‌گذاري قرآن
اعراب‌گذاري قرآن
ر.ک: علامت‌گذارى قرآن.


اِفراد
مفرد و جمع
(اِفراد)
ر.ک: کلمات مفرد قرآن؛ کلمات جمع قرآن.


اقتباس از قرآن
اقتباس از قرآن
ر.ک: تضمين قرآن


التفات از تكلم به خطاب
التفات از تكلم به خطاب
ر.ک: التفات.


التفات از تكلم به غيبت
التفات از تكلم به غيبت
ر.ک: التفات.


التفات از خطاب به تكلم
التفات از خطاب به تكلم
ر.ک: التفات.


التفات ازخطاب به غيبت
التفات ازخطاب به غيبت
ر.ک: التفات.


التفات از غيبت به تكلم
التفات از غيبت به تكلم
ر.ک: التفات.


التفات ازغيبت به خطاب
التفات ازغيبت به خطاب
ر.ک: التفات.الفاظ حقيقي قرآن
كلمات حقيقي قرآن
(الفاظ حقيقي قرآن)
ر.ک: حقيقت و مجاز قرآن.

الفاظ صريح قرآن
كلمات صريح قرآن
(الفاظ صريح قرآن)
ر.ک: کلمات کنايى قرآن.


الفاظ غيرمشتق قرآن
كلمات غيرمشتق قرآن
(الفاظ غيرمشتق قرآن)
ر.ک: کلمات مشتق قرآن.


الفاظ غيرمعدوله قرآن
كلمات غيرمعدوله قرآن
(الفاظ غيرمعدوله قرآن)
ر.ک: کلمات معدوله قرآن.


الفاظ مجازي قرآن
كلمات مجازي قرآن
(الفاظ مجازي قرآن)
ر.ک: حقيقت و مجاز؛ مجاز لغوي.


الفاظ مخفف قرآن
كلمات مخفف قرآن
(الفاظ مخفف قرآن)
ر.ک: کلمات مشدّد قرآن.الفاظ مشترك قرآن
كلمات مشترك قرآن
(الفاظ مشترك قرآن)
ر.ک: وجوه و نظاير قرآن.


الفاظ مطلق قرآن
كلمات مطلق قرآن
(الفاظ مطلق قرآن)
ر.ک: مطلق.


الفاظ مقيّد قرآن
كلمات مقيّد قرآن
(الفاظ مقيّد قرآن)
ر.ک: مقيّد.


امتحان
امتحان
ر.ک: آيات امتحان.


امثال تمثيلي قرآن
امثال تمثيلي قرآن
ر.ک: امثال تشبيهى قرآن.


امثال مدني
امثال مدني
ر.ک: امثال مکى

اوساط مفصل
سُوَر مفصّل اوساط
(اوساط مفصل)
ر.ک: سُوَر مفصّلجعبه ابزار