مقالات فرهنگ قرآنی حرف ح

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحجيت قول تابعي
حجيت قول تابعي
ر.ک: تفسير تابعين


حدّ سوره
حدود سور
(حدّ سوره)
ر.ک: حدود آيات


حدود سور
حدود سور
ر.ک: حدود آيات


حذف نون
حذف نون
ر.ک: حذف الف رسم الخط.


حذف واو
حذف واو
ر.ک: حذف الف رسم الخط.


حذف ياء رسم الخط
حذف ياء رسم الخط
ر.ک: حذف الف رسم الخط.


حَربي
حَربي
ر.ک: حربى و سلمى؛ آيات حربي


حرف مذعور
حرف مذعور
ر.ک: صفت ذَعْوَره


حرف مغرور
حرف مغرور
ر.ک: صفت غَرْوَره


حركت گذاري قرآن
اعراب‌گذاري قرآن
(حركت گذاري قرآن)
ر.ک: علامت‌گذارى قرآن.


حروف استفال
حروف مستفل
(حروف استفال)
ر.ک: حروف مستعليه


حروف اصمات
حروف مُصمته
(حروف اصمات)
ر.ک: حروف مُذلقه.


حروف اقلاب
حروف اقلاب
ر.ک: اقلابحروف انفتاح
حروف منفتحه
(حروف انفتاح)
ر.ک: حروف مطبقه


حروف زائد
حروف زائد
ر.ک: حروف اصلي (مقابل زائد)


حروف شديده
حروف شديده
ر.ک: حروف رخاوتحروف فرعي
حروف فرعي
ر.ک: حروف اصلي (فرعي)


حروف قرآن
حروف قرآن
ر.ک: کلمات و حروف قرآنحروف متوسط
حروف متوسط
ر.ک: حروف رخاوت


حروف مستفل
حروف مستفل
ر.ک: حروف مستعليهحروف مُصمته
حروف مُصمته
ر.ک: حروف مُذلقه.


حروف منفتحه
حروف منفتحه
ر.ک: حروف مطبقه


حروف مهموسه
حروف مهموسه
ر.ک: حروف مجهوره


حروف هَمس
حروف مهموسه
(حروف هَمس)
ر.ک: حروف مجهوره

حصر صفت بر موصوف
حصر صفت بر موصوف
ر.ک: حصر صفت بر موصوف حقيقي؛ حصر صفت بر موصوف مجازي


حَضَري
حَضَري
ر.ک: حَضَرى و سفري


حق‌اليقين ( قرآن )
حق‌اليقين ( قرآن )
ر.ک: حق (قرآن)


حقيقت عقلي
حقيقت عقلي
ر.ک: حقيقت لفظي


حكمت بالغه ( قرآن )
حكمت بالغه ( قرآن )
ر.ک: حکمت (قرآن)


حكمت تسوير قرآن
حكمت تسوير قرآن
ر.ک: تسوير قرآنحكمت تنجيم قرآن
حكمت نزول تدريجي
(حكمت تنجيم قرآن)
ر.ک: نزول تدريجي


حكمت نزول تدريجي
حكمت نزول تدريجي
ر.ک: نزول تدريجيحكمت نسخ قرآن
حكمت نسخ قرآن
ر.ک: حکمت نسخ حکمجعبه ابزار