مقام اهمال خام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبه موارد وجود شرایط و مقتضی برای مهمل گذاشتن مقصود اطلاق می‌شود.


تعریف

[ویرایش]

مقام اهمال، به موقعیت و شرایطی گفته می‌شود که متکلم، کلامی را با توجه به آن، مهمل القا می‌کند؛ به بیان دیگر، در موردی که نه برای اجمال گویی و نه برای تبیین کلام مصلحت وجود ندارد متکلم کلامش را مهمل می‌گذارد؛ این موقعیت و مقام را مقام اهمال می‌گویند.
[۲] صدر، محمد باقر، دروس فی علم الاصول، ج۲، ص۹۰.
[۳] فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۹، ص۸۲.
[۴] شیرازی، محمد، الوصول الی کفایة الاصول، ج۳، ص۲۴۴.
[۵] شیرازی، محمد، الوصول الی کفایة الاصول، ج۳، ص۲۴۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، ج۱، ص۱۷۸.    
۲. صدر، محمد باقر، دروس فی علم الاصول، ج۲، ص۹۰.
۳. فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۹، ص۸۲.
۴. شیرازی، محمد، الوصول الی کفایة الاصول، ج۳، ص۲۴۴.
۵. شیرازی، محمد، الوصول الی کفایة الاصول، ج۳، ص۲۴۷.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «مقام اهمال».جعبه ابزار