ملک

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افملک، به فتح میم و لام به معنای فرشته می‌باشد.
ملک، به کسر میم و سکون لام به معنای زمینی است که فرد مالک آن است.جعبه ابزار