مهر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمهر، همان مهریه است.
مهر، هفتمین ماه سال شمسی می‌باشد.جعبه ابزار