موافقت عامه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افموافقت عامه به موافقت یکی از دو خبر متعارض با حدیث یا فتاوای اهل سنت اطلاق می شود.


تعریف

[ویرایش]

موافقت عامه، به معنای موافقت مضمون یک روایت با فتاوای رایج اهل سنت در زمان صدور آن است.

کاربرد

[ویرایش]

موافقت با عامه از اسباب سقوط روایت از حجیت ، به هنگام تعارض آن با روایت دیگر به شمار می‌آید؛ هم چنان که مخالفت با عامه از اسباب ترجیح محسوب می‌گردد.

نکته

[ویرایش]

موافق بودن اغلب روایات یک راوی با آرا و فتاوای علمای عامه، دلیل بر ضعف وی شمرده شده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. حکیم، محمد سعید، المحکم فی اصول الفقه، ج۶، ص۱۹۲.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «موافقت عامه».جعبه ابزار