میرعبدالباقی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمیرعبدالباقی، ملقب به «دانشمند» و متخلّص به «باقی »، شاعر صوفی مشرب و خوشنویس آذربایجانی (متوفی ۱۰۳۹) است.
میرعبدالباقی، از بزرگان خاندان نعمت اللّهی و وزیر شاه اسماعیل صفوی است.جعبه ابزار