نتیجه مقدمات حکمت خام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افنتيجه مقدمات حكمت، به نتيجه مستفاد از اجراى مقدمات حكمت اطلاق می‌شود.


دیدگاه اصولی‌ها درباره نتیجه مقدمات حکمت

[ویرایش]


← دیدگاه مشهور


مشهور اصولى‌ها معتقدند نتيجه اجراى مقدمات حكمت، سريان و شمول است، مانند اين كه مولا بعد از ملاحظه اجمالى قيود، كلام خود را به طور مطلق ادا نمايد، كه از اين كلام او سريان و شمول استفاده مى‌شود.

← دیدگاه امام خمینی


اما برخى ديگر از اصوليون همانند مرحوم «امام خمينى» معتقدند سريان و شمول، حتى بعد از جريان مقدمات حكمت، از اطلاق كلام به دست نمى‌آيد، بلكه از اطلاق، فقط عدم دخالت قيد فهميده مى‌شود و عدم دخالت قيد، غير از سريان و شمول است.(۱)(۲)(۳)
(۱) خمينى، روح الله، مناهج الوصول الى علم الاصول، ج ۲، ص ۲۳۵
(۲) مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج ۲، ص ۲۰۸.
(۳) فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج ۳، ص ۵۷۷.جعبه ابزار