هزار و یک کلمه‌ (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف«هزار و یک کلمه»، کتابی است کشکول گونه، مشتمل بر مطالب گوناگون قرآنی، عرفانی، فلسفی، فقهی، ریاضی، هیوی و... که استاد حسن زاده ، آن را بعد از تالیف « هزار و یک نکته »، به همان سبک و به زبان فارسی ، به رشته تحریر درآورده است.


ساختار

[ویرایش]

تا کنون شش جلد از این کتاب که مجموعا حاوی شش صد و سی و شش کلمه است به چاپ رسیده است.

گزارش محتوا

[ویرایش]

کلمه‌های این کتاب، مانند نکته‌های هزار و یک نکته، در طول و قصر متفاوتند، برخی از آنها، خود، رساله‌ای است مستقل (مانند کلمه یکم که در باره ارزش طب و مقام و مرتبه طبیب است) و برخی دیگر کوتاه و در سطوری چند (مانند: نسبة اولی الاولیات الی جمیع النظریات کنسبة فاعل الکل الی الموجودات؛ وحدت صنع دائم، برهان قاطع است که نظام وجود اتفاقی نیست.)
استاد، در مقدمه کوتاهی که بر کتاب نگاشته، چنین آورده است: «هزار و یک کلمه و هزار یک نکته توامانند؛ یعنی دو اثر هم زاد، عدل یک دیگرند، لذا هر آنچه در وصف شمایل این گفته‌ایم مر آن دیگری را نیز شامل است، چه هر نکته‌ای از این، کلمه‌ای دل پذیر است و هر کلمه‌ای از آن، نکته‌ای چشم گیر. اگر فرزانه‌ای آزاده، قلم بر لوح آورد که هر یک سفینه‌ای حامل مثقلات و مطالب متنوعه و امتعه ممتعه در هر باب است، درخور تحسین و سزاوار آفرین است.
هزار و یک نکته مکرر به طبع رسیده است که بحمد الله سبحانه مطبوع انسان‌های دانش و بینش و مواجه استقبال شایان ایشان شده است. اینک زمان ظهور این مستوره نیز فرا رسیده است. به امید اینکه این دو هم زاد نیک نهاد دوش با دوش یک دیگر دائرة المعارفی حاوی نفایس فنون سودمند برای دانش پژوهان ارجمند بوده باشند».

منبع

[ویرایش]

نرم افزار مجموعه آثار علامه حسن‌زاده آملی، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.جعبه ابزار