وحدت متعلق یقین و شک

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمنظور از وحدت متعلق یقین و شک، یکى بودن متعلق یقین و شک است که یکی از ارکان استصحاب است.


تعریف متعلق یقین و شک

[ویرایش]

وحدت متعلق یقین و شک از ارکان استصحاب و به این معنا است که به همان امرى که یقین تعلق گرفته شک هم تعلق بگیرد، مثل عدالت زید در جایى که روز جمعه، به عدالت او یقین بوده، اما روز شنبه در آن شک شده است و سپس عدالت وى استصحاب مى گردد.
نکته: مراد از وحدت متعلق یقین و شک ، وحدت در وجود خارجى است ، نه صرف وحدت در ماهیت که با تعدد وجود خارجی سازگار است .

مستندات مقاله

[ویرایش]

عراقی، ضیاء الدین، نهایة الافکار، ج ۳، جزء۱، ص ۹    
روحانی، محمد، منتقی الاصول، ج ۵، ص ۲۱۱-۲۱۳    
ایروانی ، باقر ، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى ، ج ۴ ، ص ۱۱۵-۱۲۰
سبحانی ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج ۴ ، ص ۹۲و۲۲۰
محمدی ، علی ، شرح اصول فقه ، ج ۴ ، ص ۲۰۸
صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج ۶ ، ص ۱۱۱
مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج ۲، ص ۲۵۱    
صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج ۲ ، ص ۴۸۷
كوثرانی ، محمود ، الاستصحاب فى الشریعة الاسلامیة ، ص ۴۱
فضلی ، عبد الهادی ، مبادى اصول الفقه ، ص ۱۱۷

منبع

[ویرایش]

مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی    رده‌های این صفحه : استصحاب
جعبه ابزار