وقف اختباری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدستور به وقف توسط استاد ، برای تعلیم کیفیت وقف به شاگرد را وقف اختباری گویند.


تعریف

[ویرایش]

«وقف اختباری» وقفی است که هنگام تعلیم، استاد به شاگرد دستور می‌دهد در کلمه‌ای مشخص وقف کند تا کیفیت وقف صحیح را به شاگردش یا دیگری بیاموزد.
نتیجه وقف اختباری، آگاهی یافتن از کیفیت وقف صحیح روی کلمات مخصوص است.
[۱] پور فرزیب مولایی، ابراهیم، تجویدجامع، ص۱۰۸.
[۲] شیخ عثمان، حسن، حق التلاوة، ص۷۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. پور فرزیب مولایی، ابراهیم، تجویدجامع، ص۱۰۸.
۲. شیخ عثمان، حسن، حق التلاوة، ص۷۷.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «وقف اختباری».    جعبه ابزار