پاجه‌جی‌زاده

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افپاجه جی زاده، عبدالرحمان بن سلیم، ادیب و پژوهشگر عراقی قرن سیزدهم و چهاردهم می‌باشد.


محل رشد پاجه جی زاده

[ویرایش]

منابع، او را موصلی تبار معرفی کرده‌اند.
[۱] اسماعیل بغدادی، ایضاح المکنون، ج۲، ستون ۱۵۳، در حاجی خلیفه، کشف الظنون، ج۴، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
[۲] خیرالدین زرکلی، الاعلام، ج۳، ص۳۰۷، بیروت ۱۹۸۰.
[۳] عمررضا کحاله، معجم المؤلفین، ج۵، ص۱۳۹، دمشق ۱۹۵۷ـ۱۹۶۱، چاپ افست بیروت.


میلاد پاجه جی زاده

[ویرایش]

پاجه جی زاده در سال ۱۲۴۸ در بغداد متولد شد.
[۴] اسماعیل بغدادی، ایضاح المکنون، ج۲، ستون ۱۵۳، در حاجی خلیفه، کشف الظنون، ج۴، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
[۵] خیرالدین زرکلی، الاعلام، ج۳، ص۳۰۷، بیروت ۱۹۸۰.
[۶] بروکلمان، ذیل، ج۲، ص۵۰۶.
[۷] عمررضا کحاله، معجم المؤلفین، ج۵، ص۱۳۹، دمشق ۱۹۵۷ـ۱۹۶۱، چاپ افست بیروت.


تحصیلات و اساتید پاجه جی زاده

[ویرایش]

از چگونگی تحصیل و نام استادان و دیگر خصوصیات زندگی او اطلاعات بسیار اندکی در دست است، منابع نیز در این باره اطلاعی به دست نمی‌دهند.

گرایش پاجه جی زاده به سیاست و اقتصاد

[ویرایش]

آنچه از منابع برمی آید گویای این است که گرایش وی به سیاست و اقتصاد بیش‌تر از علم و دین بوده و او با حاکمان دولت عثمانی ارتباط نزدیک داشته است.

فعالیت‌های پاجه جی زاده

[ویرایش]


← رئیس دادگاه بازرگانی بغداد


پاجه جی زاده، در زمانی نامشخص از حیات خود، رئیس دادگاه بازرگانی بغداد بوده است
[۸] خیرالدین زرکلی، الاعلام، ج۳، ص۳۰۷، بیروت ۱۹۸۰.
[۹] بروکلمان، ذیل، ج۲، ص۵۰۶.


← دریافت امتیاز راه اندازی شرکت سهامی تراموا


در سال ۱۳۲۵، امتیاز راه اندازی شرکت سهامی تراموای کوفه به نجف را از ابوبکر حازم بک، والی بغداد، دریافت کرد
[۱۰] عباس عزّاوی، تاریخ العراق بین احتلالین، ج۸، ص۱۵۵، بغداد ۱۳۵۳ـ۱۳۷۶/ ۱۹۳۵ـ۱۹۵۶، چاپ افست قم ۱۳۶۹ ش.


← نمایندگی مجلس


پاجه جی زاده پس از آن، به عنوان نماینده مردم بغداد در مجلس قانونگذاری عثمانی، برگزیده شد.
[۱۱] عباس عزّاوی، تاریخ العراق بین احتلالین، ج۸، ص۲۳۱، بغداد ۱۳۵۳ـ۱۳۷۶/ ۱۹۳۵ـ۱۹۵۶، چاپ افست قم ۱۳۶۹ ش.
[۱۲] خیرالدین زرکلی، الاعلام، ج۳، ص۳۰۷، بیروت ۱۹۸۰.


وفات پاجه جی زاده

[ویرایش]

وی در سال ۱۳۳۰در سن ۸۲ سالگی درگذشت.
[۱۳] عباس عزّاوی، تاریخ العراق بین احتلالین، ج۸، ص۱۵۵، بغداد ۱۳۵۳ـ۱۳۷۶/ ۱۹۳۵ـ۱۹۵۶، چاپ افست قم ۱۳۶۹ ش.
[۱۴] خیرالدین زرکلی، الاعلام، ج۳، ص۳۰۷، بیروت ۱۹۸۰.


تالیفات پاجه جی زاده

[ویرایش]

از پاجه جی زاده تألیفی در ردّ نظریات مسیحیت با نام الفارق بین المخلوق و الخالق باقی است که در دو مجلد در سال ۱۳۲۲ در قاهره به چاپ رسیده است.
[۱۵] کورکیس عَوّاد، معجم المؤلفین العراقیین، ج۲، ص۲۴۳، بغداد ۱۹۶۹.
[۱۶] اسماعیل بغدادی، ایضاح المکنون، ج۲، ستون ۱۵۳، در حاجی خلیفه، کشف الظنون، ج۴، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
[۱۷] عمررضا کحاله، معجم المؤلفین، ج۵، ص۱۳۹، دمشق ۱۹۵۷ـ۱۹۶۱، چاپ افست بیروت.


معاریف پاجه جی زاده

[ویرایش]

از اعقاب وی کسانی همچون موسی کاظم پاجه جی زاده مدیر دانشکده حقوق بغداد، نعمان چلبی پاجه جی زاده و دکتر عبدالهادی پاجه جی زاده از معاریف بغدادند .
[۱۸] عباس عزّاوی، تاریخ العراق بین احتلالین، ج۸، ص۱۵۵، بغداد ۱۳۵۳ـ۱۳۷۶/ ۱۹۳۵ـ۱۹۵۶، چاپ افست قم ۱۳۶۹ ش.
[۱۹] عباس عزّاوی، تاریخ العراق بین احتلالین، ج۸، پانویس ۲، ص۲۳۱، بغداد ۱۳۵۳ـ۱۳۷۶/ ۱۹۳۵ـ۱۹۵۶، چاپ افست قم ۱۳۶۹ ش.


فهرست منابع

[ویرایش]

(۱) اسماعیل بغدادی، ایضاح المکنون، ج۲، در حاجی خلیفه، کشف الظنون، ج۴، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
(۲) خیرالدین زرکلی، الاعلام، بیروت ۱۹۸۰.
(۳) عباس عزّاوی، تاریخ العراق بین احتلالین، بغداد ۱۳۵۳ـ۱۳۷۶/ ۱۹۳۵ـ۱۹۵۶، چاپ افست قم ۱۳۶۹ ش.
(۴) کورکیس عَوّاد، معجم المؤلفین العراقیین، بغداد ۱۹۶۹.
(۵) عمررضا کحاله، معجم المؤلفین، دمشق ۱۹۵۷ـ۱۹۶۱، چاپ افست بیروت.
(۶) Carl Brockelmann, Geschichte der arabischen Litteratur , Leiden ۱۹۴۳-۱۹۴۹, Supplementband , ۱۹۳۷-۱۹۴۲.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اسماعیل بغدادی، ایضاح المکنون، ج۲، ستون ۱۵۳، در حاجی خلیفه، کشف الظنون، ج۴، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
۲. خیرالدین زرکلی، الاعلام، ج۳، ص۳۰۷، بیروت ۱۹۸۰.
۳. عمررضا کحاله، معجم المؤلفین، ج۵، ص۱۳۹، دمشق ۱۹۵۷ـ۱۹۶۱، چاپ افست بیروت.
۴. اسماعیل بغدادی، ایضاح المکنون، ج۲، ستون ۱۵۳، در حاجی خلیفه، کشف الظنون، ج۴، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
۵. خیرالدین زرکلی، الاعلام، ج۳، ص۳۰۷، بیروت ۱۹۸۰.
۶. بروکلمان، ذیل، ج۲، ص۵۰۶.
۷. عمررضا کحاله، معجم المؤلفین، ج۵، ص۱۳۹، دمشق ۱۹۵۷ـ۱۹۶۱، چاپ افست بیروت.
۸. خیرالدین زرکلی، الاعلام، ج۳، ص۳۰۷، بیروت ۱۹۸۰.
۹. بروکلمان، ذیل، ج۲، ص۵۰۶.
۱۰. عباس عزّاوی، تاریخ العراق بین احتلالین، ج۸، ص۱۵۵، بغداد ۱۳۵۳ـ۱۳۷۶/ ۱۹۳۵ـ۱۹۵۶، چاپ افست قم ۱۳۶۹ ش.
۱۱. عباس عزّاوی، تاریخ العراق بین احتلالین، ج۸، ص۲۳۱، بغداد ۱۳۵۳ـ۱۳۷۶/ ۱۹۳۵ـ۱۹۵۶، چاپ افست قم ۱۳۶۹ ش.
۱۲. خیرالدین زرکلی، الاعلام، ج۳، ص۳۰۷، بیروت ۱۹۸۰.
۱۳. عباس عزّاوی، تاریخ العراق بین احتلالین، ج۸، ص۱۵۵، بغداد ۱۳۵۳ـ۱۳۷۶/ ۱۹۳۵ـ۱۹۵۶، چاپ افست قم ۱۳۶۹ ش.
۱۴. خیرالدین زرکلی، الاعلام، ج۳، ص۳۰۷، بیروت ۱۹۸۰.
۱۵. کورکیس عَوّاد، معجم المؤلفین العراقیین، ج۲، ص۲۴۳، بغداد ۱۹۶۹.
۱۶. اسماعیل بغدادی، ایضاح المکنون، ج۲، ستون ۱۵۳، در حاجی خلیفه، کشف الظنون، ج۴، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
۱۷. عمررضا کحاله، معجم المؤلفین، ج۵، ص۱۳۹، دمشق ۱۹۵۷ـ۱۹۶۱، چاپ افست بیروت.
۱۸. عباس عزّاوی، تاریخ العراق بین احتلالین، ج۸، ص۱۵۵، بغداد ۱۳۵۳ـ۱۳۷۶/ ۱۹۳۵ـ۱۹۵۶، چاپ افست قم ۱۳۶۹ ش.
۱۹. عباس عزّاوی، تاریخ العراق بین احتلالین، ج۸، پانویس ۲، ص۲۳۱، بغداد ۱۳۵۳ـ۱۳۷۶/ ۱۹۳۵ـ۱۹۵۶، چاپ افست قم ۱۳۶۹ ش.


منبع

[ویرایش]

دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «پاجه جی زاده»، شماره۲۵۶۷.    جعبه ابزار