پرخوری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افپرخورى، افراط در خوردن و آشامیدن است که از آن به مناسبت در باب اطعمه و اشربه سخن رفته است.


اطعمه و اشربه

[ویرایش]

زیاده روى در خوردن و آشامیدن مکروه است.پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۳۶، ج۴۶۱.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه فارسی ج۲، ص۲۵۱.    جعبه ابزار