کریمی هاشم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افساعات حضور در دفتر:

۱۲:۳۰ تا ۱۵:۳۰ در روزهای زوج و ۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰ در روزهای یکشنبه و سه‌شبه.
تذکر: لطفا طبق ساعت نوشته شده در دفتر حضور یابید و در آخر هر پنج‌شنبه جمع ساعت دفتر و منزل را بنویسید.


برج خرداد

[ویرایش]


← هفته اول (۱ تا ۸ خرداد)


پنج‌شنبه:


ساعت: ۱۰:۱۰ تا ۱۴:۴۰؛

جمعا

: ۰۴:۴۰

شنبه:


ساعت: ۱۲:۳۰ تا ۱۵:۳۰؛

جمعا

: ۰۳:۰۰

یک‌شنبه:


ساعت: ۱۳:۳۰ تا ۱۵:۳۰؛

جمعا

: ۰۳:۰۰

دوشنبه:سه‌شنبه:چهارشنبه:پنج‌شنبه:• جمع تا آخر هفته اول (۱-۸ خرداد):

(جمع دفتر ۱۰:۴۰۰؛ جمع منزل ۰۴:۰۰)← هفته دوم (۹-۱۵ خرداد)


شنبه:


ساعت: ۰۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰؛

جمعا

: ۰۰:۰۰

یک‌شنبه:


ساعت: ۰۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰؛

جمعا

: ۰۰:۰۰

دوشنبه:


ساعت: ۰۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰؛

جمعا

: ۰۰:۰۰

سه‌شنبه:


ساعت: ۰۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰؛

جمعا

: ۰۰:۰۰

چهارشنبه:


ساعت: ۰۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰؛

جمعا

: ۰۰:۰۰

پنج‌شنبه:


ساعت: ۰۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰؛

جمعا

: ۰۰:۰۰
• جمع تا آخر هفته دوم (۹-۱۵ خرداد):

(جمع دفتر ۰۰:۰۰؛ جمع منزل ۰۰:۰۰)← هفته سوم (۱۶-۲۲ خرداد)


شنبه:


ساعت: ۰۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰؛

جمعا

: ۰۰:۰۰

یک‌شنبه:


ساعت: ۰۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰؛

جمعا

: ۰۰:۰۰

دوشنبه:


ساعت: ۰۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰؛

جمعا

: ۰۰:۰۰

سه‌شنبه:


ساعت: ۰۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰؛

جمعا

: ۰۰:۰۰

چهارشنبه:


ساعت: ۰۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰؛

جمعا

: ۰۰:۰۰

پنج‌شنبه:


ساعت: ۰۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰؛

جمعا

: ۰۰:۰۰
• جمع تا آخر هفته سوم (۱۶-۲۲ خرداد):

(جمع دفتر ۰۰:۰۰؛ جمع منزل ۰۰:۰۰)← هفته چهارم (۲۳-۳۱ خرداد)


شنبه:


ساعت: ۰۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰؛

جمعا

: ۰۰:۰۰

یک‌شنبه:


ساعت: ۰۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰؛

جمعا

: ۰۰:۰۰

دوشنبه:


ساعت: ۰۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰؛

جمعا

: ۰۰:۰۰

سه‌شنبه:


ساعت: ۰۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰؛

جمعا

: ۰۰:۰۰

چهارشنبه:


ساعت: ۰۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰؛

جمعا

: ۰۰:۰۰

پنج‌شنبه:


ساعت: ۰۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰؛

جمعا

: ۰۰:۰۰

شنبه:


ساعت: ۰۰:۰۰ تا ۰۰:۰۰؛

جمعا

: ۰۰:۰۰
• جمع تا آخر هفته چهارم (۲۳-۳۱ خرداد):

(جمع دفتر ۰۰:۰۰؛ جمع منزل ۰۰:۰۰)


• جمع برج خرداد:

(جمع دفتر ۰۰:۰۰؛ جمع منزل ۰۰:۰۰)

جعبه ابزار