کم‌آبی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر این مقاله به مواردی که با کم آبی برخورد کردند بررسی می کنیم.


کم آبی در بنی اسرائیل

[ویرایش]

و اذ استسقی موسی لقومه فقلنا اضرب بعصاک الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عینا.... .
و به ياد آريد آنگاه را که موسی براى قوم خود آب خواست. گفتيم: عصايت را بر آن سنگ بزن. پس دوازده چشمه از آن بگشاد...
.. و اوحینا الی موسی اذ استسقـه قومه ان اضرب بعصاک الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عینا...
..و چون قوم موسى از او آب خواستند به او وحى کرديم که عصايت را بر سنگ بزن. از آن سنگ دوازده چشمه روان شد.

پیش بینی کمبود آب

[ویرایش]

ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد یاکلن ما قدمتم لهن الا قلیلا مما تحصنون • ثم یاتی من بعد ذلک عام فیه یغاث الناس و فیه یعصرون.

از آن پس هفت سال سخت مى‌آيد، و در آن هفت سال آنچه برايشان اندوخته‌ايد بخورند مگر اندکى که نگه مى‌داريد. پس از آن سالى آيد که مردمان را باران دهند و در آن سال افشردنيها را مى‌فشرند.
ظاهر آیه به کمبود ارزاق و قحطی مربوط می‌شود؛ اما با توجه به «یغاث» از ماده «غیث» که به معنای باران آمده بر می‌آید که کمبود آب نیز منظور بوده است.

ایام خشک سالی در مصر

[ویرایش]

ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد یاکلن ما قدمتم لهن الا قلیلا مما تحصنون • ثم یاتی من بعد ذلک عام فیه یغاث الناس و فیه یعصرون.
از آن پس هفت سال سخت مى‌آيد، و در آن هفت سال آنچه برايشان اندوخته‌ايد بخورند مگر اندکى که نگه مى‌داريد. پس از آن سالى آيد که مردمان را باران دهند و در آن سال افشردنيها را مى‌فشرند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۶۰.    
۲. اعراف/سوره۷، آیه۱۶۰.    
۳. یوسف/سوره۱۲، آیه۴۸.    
۴. یوسف/سوره۱۲، آیه۴۹.    
۵. الکشاف، ج۲، ص۴۷۷.    
۶. یوسف/سوره۱۲، آیه۴۸.    
۷. یوسف/سوره۱۲، آیه۴۹.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «کم‌آبی».جعبه ابزار