گرایش‌های حوا (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشیطان از طریق گرایش‌های آدم و حوا (علیهماالسلام) آنها را فریب داد.


گرایش به جاودانگی

[ویرایش]

گرایش به جاودانگی در حوا (علیهاالسّلام) وجود داشت.
«ویــادم اسکن انت وزوجک الجنة... • فوسوس لهما الشیطـن... وقال ما نهـکما ربکما عن هـذه الشجرة... او تکونا من الخــلدین؛ و‌ای آدم! تو و همسرت در بهشت ساکن شوید! و از هر جا که خواستید، بخورید اما به این درخت نزدیک نشوید، که از ستمکاران خواهید بود• سپس شیطان آن دو را وسوسه کرد، تا آنچه را از اندامشان پنهان بود، آشکار سازد؛ و گفت: پروردگارتان شما را از این درخت نهی نکرده مگر بخاطر اینکه (اگر از آن بخورید،) فرشته خواهید شد، یا جاودانه (در بهشت) خواهید ماند».
خالدین به معنای کسانی است که نمی‌میرند و یا همیشه در بهشت می‌مانند.

گرایش به فرشته شدن

[ویرایش]

حوا (علیهاالسّلام) برای قرار گرفتن در زمره فرشتگان گرایش داد.
«ویــادم اسکن انت وزوجک الجنة... • فوسوس لهما الشیطـن... وقال ما نهـکما ربکما عن هـذه الشجرة الا ان تکونا ملکین...»
از این آیه استدلال کرده اند به اینکه فرشتگان نسبت به انبیاء فضیلت دارند.

پوشاندن عورت

[ویرایش]

حوا و آدم (علیهما السلام)، به پوشاندن عورت خود گرایش داشت.
«فقلنا یــادم ان هـذا عدو لک ولزوجک... • فاکلا منها فبدت لهما سوءتهما وطفقا یخصفان علیهما من ورق الجنة...؛ پس گفتیم: «ای آدم! این (ابلیس) دشمن تو و (دشمن) همسر توست! مبادا شما را از بهشت بیرون کند؛ که به زحمت و رنج خواهی افتاد• سرانجام هر دو از آن خوردند، (و لباس بهشتیشان فرو ریخت،) و عورتشان آشکار گشت و برای پوشاندن خود، از برگهای (درختان) بهشتی جامه دوختند! (آری) آدم پروردگارش را نافرمانی کرد، و از پاداش او محروم شد».

گرایش به سلطنت پایدار

[ویرایش]

حوا (علیهاالسّلام)، به سلطنت پایدار و جاوید گرایش داشت.
«فقلنا یــادم ان هـذا عدو لک ولزوجک فلا یخرجنکما من الجنة فتشقی• فوسوس الیه الشیطـن قال یــادم هل ادلک علی شجرة الخلد وملک لا یبلی• فاکلا منها فبدت لهما سوءتهما وطفقا یخصفان علیهما من ورق الجنة وعصی ءادم ربه فغوی؛ پس گفتیم: «ای آدم! این (ابلیس) دشمن تو و (دشمن) همسر توست! مبادا شما را از بهشت بیرون کند؛ که به زحمت و رنج خواهی افتاد• ولی شیطان او را وسوسه کرد و گفت: «ای آدم! آیا می‌خواهی تو را به درخت زندگی جاوید، و ملکی بی زوال راهنمایی کنم؟• سرانجام هر دو از آن خوردند، (و لباس بهشتیشان فرو ریخت،) و عورتشان آشکار گشت و برای پوشاندن خود، از برگهای (درختان) بهشتی جامه دوختند! (آری) آدم پروردگارش را نافرمانی کرد، و از پاداش او محروم شد».

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اعراف/سوره۷، آیه۱۹.    
۲. اعراف/سوره۷، آیه۲۰.    
۳. بیضاوی، عبدالله بن عمر،أنوار التنزیل و أسرار التأویل، ج‌۳، ص۸.    
۴. اعراف/سوره۷، آیه۱۹.    
۵. اعراف/سوره۷، آیه۲۰.    
۶. بیضاوی، عبدالله بن عمر،أنوار التنزیل و أسرار التأویل، ج‌۳، ص۸.    
۷. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۴، ص۲۳۲.    
۸. طه/سوره۲۰، آیه۱۱۷.    
۹. طه/سوره۲۰، آیه۱۲۱.    
۱۰. طه/سوره۲۰، آیه۱۱۷.    
۱۱. طه/سوره۲۰، آیه۱۲۰.    
۱۲. طه/سوره۲۰، آیه۱۲۱.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «حوا»    جعبه ابزار