گرز آهنی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمجازات جهنمیان با گرزهایی از آهن صورت می‌گیرد.


بیان قرآن

[ویرایش]

و لهم مقمع من حدید. و برای (وارد کردن ضربت بر سر) آنان گرزهایی آهنین است. «مقامع» جمع «مقمع» به معنای گرز است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. حج/سوره۲۲، آیه۲۱.    
۲. مفردات راغب، ص۴۱۳.     .


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «گرز آهنی».جعبه ابزار