آداب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآداب به سه معنی است:
۱.رفتارها و گفتارهای شایسته
۲. و
تنبیهتنبیه، در لغت به معنای آگاهانیدن، بیدار کردن، واقف گردانیدن به چیزی و آگاه و هوشیار کردن آمده است

۳.


معانی آداب در ابواب فقهیآداب در ابواب متعدّد در همان معنای لغوی استعمال شده است، لیکن با توجّه به تعدّد معنای لغوی، در بیشتر کتاب‏ها و ابواب فقهی، عنوانی برای بیان آداب آن قرار داده شده است؛ مانند: آداب
نمازیکی از اعمال و تکالیفی که از طرف خداوند بر انسان واجب شده است نماز می باشد
،
روزهخودداری (امساک) از مفطرات در روز به قصد تقرب به خدا را روزه گویند
،
حجحج یکی از فروع دین است
،
جهادجهاد بذل جان و مال در راه خدا در جنگ با دشمن اسلام و مسلمانان است
،
اعتکاف‌اعتکاف، به توقف سه روز یا بیشتر در مسجد به قصد قربت و عبادت با شرایط خاص را گویند
،
دعادعا در لغت به معناى خواندن و درخواست كردن است و در اصطلاح عبارت است از درخواست توأم با خضوع و تضرع بنده از خداوند
،
تجارتتجارت به معانی خرید و فروش، مطلق کسب و داد و ستد، داد و ستد به قصد سود بردن است
، ،
ازدواجازدواج، همسر گرفتن مرد یا زن است که به سبب عقد ازدواج همراه با شرایط آن، تحقّق می‌یابد و از آن در باب نکاح و نیز به مناسبت در باب جهاد سخن رفته است
، معاشرت، خوابیدن،
سفرسفر عبارت است از خارج شدن از محل زندگى به قصد پیمودن مسافتى خاص که موجب قصر نماز و افطار روزه گردد
،
زیارتزیارت حضور نزد کسی به قصد دیدار او از روی تکریم است
،
احتضاراحتضار به معنای حالت حضور مرگ و در آستانۀ مرگ قرار گرفتن آمده است و در باب طهارت از آن بحث شده است
،
تکفینکفن کردن میّت را تَکفین گویند و از آن در باب طهارت سخن رفته است
،
دفندفن در لغت به معنای به خاک سپردن مرده، پنهان کردن چیزى در زیر خاک و مانند آن است
، و دیگر عناوینی که به فعل مکلّف تعلّق گرفته است و در مدخل مربوط از آن‏ها بحث خواهد شد.
درمجموع سه معنای کلی برای
آدابآداب به سه معنی است: ۱
در ابواب فقهی می توان ذکر نمود:

← معنای اول


آنچه در بیشتر ابواب فقه منظور فقیهان است، مجموع رفتارها و خصلت‏های شایسته ‏ای است که فعل یا ترک آن‏ها از دیدگاه ، موجب حسن و کمال فعلی می‏شود که به آن تعلّق گرفته است؛ مانند:
آداب نمازشرایط و آداب نماز را به طور کلی می توان به دو بخش اصلی تقسیم کرد: صفات و ویژگی‌های نمازگزار قبل از ورود به نماز، و آداب و شرائطی که می‌بایست یک نمازگزار واقعی آنها را درحال نماز رعایت کند
، روزه،
زیارتآداب زیارت، مجموعه‌ای از رفتارها و گفتارهای شایسته است که در باب زیارت معصومین (علیهم‌السلام) در منابع روایی و حدیثی بیان شده است
، جهاد و تخلّی.

← معنای دوم


آداب در باب
حدودحدود، از مباحث مهم کیفری در فقه و حقوق به معنای کیفرهایی با میزان مشخص برای جرائمی خاص است
و ، که معنای ادب کردن را می‏دهد، حتی برخی فقیهان در عنوان این باب، واژه آداب را جایگزین کلمه کرده و نوشته ‏اند: کتاب الحدود و الآداب.

← معنای سوم


آداب در باب تجارت، که در بحث فروختن کتاب‏های مربوط به
ادبادب (به فتح همزه و باء) به معنای شگفت ، عجب، لغت نامه دهخدا، علی اکبر دهخدا، ج۱، ص۱۵۵۷ – ۱۵۵۸
یا آموزش آداب و گرفتن مزد در برابر آن، در معنای علوم ادبی به کار رفته است.
در اینجا لازم است به دو نکته ی مهم اشاره شود:

← نکته ی اول


آداب به معنای اول، گاه به عنوان عملی مستقل نگریسته شده است؛ مانند: نظافت کردن و ناخن گرفتن، و گاه صفت رفتاری در فعلی است از قبیل آداب غذا خوردن. در بعضی آداب مانند غسل جمعه و زیارت و
احرامنخستین عمل از مناسک عمره و حج را احرام گویند
قصد قربت معتبر است، ولی در بعضی دیگر مانند آداب تجارت، معتبر نیست.

← نکته ی دوم


از بررسی کلمات فقیهان و کاربرد این واژه در فقه برمی ‏آید که آداب، اعم از احکام لزومی و غیر لزومی است؛ یعنی هم مستحبات و را در بر می‏گیرد و هم و را مانند آداب تخلی که ضمن آن، واجبات و محرّمات آن نیز ذکر شده است؛ هر چند اصل وجوب یا حرمت فعلی مانند
وجوبوجوب یکی از احکام خمسه تکلیفی می‌باشد
نماز و
حرمتحرمت به معنی حرام بودن است
زنازنا از گناهان کبیره واز موجبات حد در اسلام به شمار می رود
، ادب نامیده نمی‏شود.

پانویس


 
۱. المقنعة ص۷۷۴    
۲. المراسم العلویة ص۲۵۱    
۳. الروضة البهیة ج۳ ص۷۱    
۴. الحدائق الناضرة ج۲ ص۲    


منبع:فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۱، ص۱۰۹-۱۱۰    

رده‌های این صفحه : تعزیرات | حدود | فقه
جعبه ابزار