آیات قرآن کریم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبعضی از به اسم خاصی نامیده شده هست و بعضی از اینها هم خیلی مشهور و معروف هستند مثل
آیه کرسیبه آیه ۲۵۵ سوره بقره، "آیة الکرسی" مى گویند
؛ که عده ای از اینها در ذیل ذکر شده هست.


تذکردر تقسیم بندی آیات، کلمه اول عناوین که یا
آیهنماز و آباد کردن مساجدخداوند در قرآن کریم حق آباد کردن مساجد را تنها به‌مومنین عطا نموده است، آنجا که فرمود: «انّما یعمر مساجد الله من امن بالله و الیوم الاخر و اقام الصّلوة و آتی الزّکوة و لم یخش الاّ الله فعسی اولئک ان یکونوا من المهتدین؛ مساجد الهی را تنها کسی آباد می‌کند که ایمان به خدا و روز قیامت آورده و نماز را بر پا دارد و زکات را بپردازد و از چیزی جز خدا نترسد، امید است چنین گروهی هدایت یابند»
هستند و همچنین الف و لام (ال) در اول کلمات، به حساب نمیاند.

بر اساس حرف آآخرین آیه"آخر ما نزل" در مورد آخرین آیه یا سوره یا حکم نازل شده بحث می کنند

آخرین منسوخبعضی از مؤلفان علوم قرآنی در ضمن بحث نسخ قرآن، به بیان احکامی پرداخته اند که ابتدا تشریع شده و سپس نسخ گشته اند

آخرین آیه مدنیآخرین آیه مدنی همان آخرین آیه‌ای است که بر پیامبر(ص) در مدینه فرو فرستاده شد

آخرین سوره مدنیآخرین سوره مدنی همان آخرین سوره‌ای هست که بر پیامبر نازل شده هست


آیات آفاقیآیات بیانگر نشانه های عظمت خداوند در مخلوقات را آیات افاقی گویند

آیه آل حمآیه لزوم محبت اهل بیت (ع) به عنوان اجر رسالت را آیه آل حم گویند


بر اساس حرف ا

آیات افکآیات مربوط به داستان افترا به یکى از همسران پیامبر (ص) را آیات افک گویند

آیات اللهیکى از نام هاى قرآن کریم آیات الله هست

آیات امتحانآیات بیانگر آزمایش هاى الهى را آیات امتحان گویندآیات انفسیآیات بیانگر نشانه هاى حقانیت خداوند در شگفتى هاى جسم و جان را آیات انفسی گویند

آیه استخلافآیه دلالت کننده بر خلیفه بودن انسان در روى زمین را آیه استخلاف گویند

آیه اخوتآیه دالّ بر برادر بودن مؤمنان با همدیگر را آیه اخوت کویند


آیه استیذانآیه دال بر اجازه طلبیدن کودکان از والدین در سه جا را آیه استیذان گویند


آیه اکمال دینآیه دلالت کننده بر اکمال دین به سبب تعیین امام علی (علیه‌السلام) به امامت را آیه اکمال دین گویند

آیه اماناتآیه دال بر وجوب برگرداندن امانت ها به صاحبان را آیه امانات گویند

آیه امتحانآیه آزمایش زنان مهاجر در حقیقى بودن ایمانشان را آیه امتحان گویند

آیه انذارآیه علنى کردن دعوت پیامبر در سال سوم بعثت را آیه انذار گویند

آیه انفالآیه اَنفال به آیه یک سوره انفال [http://lib


آیه استمتاعآیه جواز ازدواج موقت را آیه استمتاع یا آیه تمتع یا آیه متعه گویندآیه امانتآیه امانت به آیه ۷۵ سوره آل عمران[http://lib

آیه اولوا الارحامآیه اولوا الارحام یا آیه ذوی الارحام یا آیه ارحام‏ به آیه ۷۵ [http://lib


آیه اکمالآیه اکمال==مشخصات آیه ==نام آیه: آیه اکمالواقع در سوره: مائدهشماره آیه: ۳جزء: ۶شان نزول: نصب امام علی (علیه‌السّلام) به خلافت رسول الله در روز غدیرمکان نزول: مکهموضوع: اعتقادیدرباره: امام علی و واقعه غدیرآیات مرتبط: آیه تبلیغ و آیه ولایتآیه اِکمال[http://lib

بر اساس حرف بآیه برآیه بیان کننده مصادیق نیکی و نیکوکاران را آیه بر گویند

آیه بسم الله الرحمن الرحیمآیه " بسم الله الرحمن الرحیم " یکی از آیات مشهور قرآن کریم هست که در اوایل سور آمده هست


آیه بعثآیه دال بر هدف دار بودن خلقت انسان آیه بعث گویند


آیه بیعت رضوانآیه بیعت گروهى از یاران پیامبر با ایشان براى جنگ با کفار مکه قبل از صلح حدیبیه را آیه بیعت رضوان گویند


بر اساس حرف پ


براساس حرف ت
آیات تحدیآیات دعوت کننده منکران به آوردن همانند قرآن را آیات تحدی گویند

آیه تبدیل آیهآیه دالّ بر تبدیل و نسخ آیات الهى را آیه تبدیل گویند

آیه تصدیقآیه خوش باور بودن پیامبر را آیه تصدیق گویند

آیه توارث بالایمانآیه ارث بردن مسلمانان از یکدیگر از راه بستن پیمان برادری را آیه توارث از طریق ایمان گویند


آیه تداینآیه لزوم کتابت بدهی مدت دار را آیه دین گویند

براساس حرف جآیات جبر و اختیارآیاتی از قرآن از نظر استناد افعال انسان به خدا یا خودش را آیات جبر و اختیار گویند


آیه جهادآیه مورد استشهاد مدعیان نسخ تلاوت را آیه جهاد گویند

آیه جوفآیه شدت مال پرستی انسان ( آیه مورد استشهاد مدعیان نسخ تلاوت ) را آیه جوف گویند
بر اساس حرف چ

بر اساس حرف حآیات حبط و تکفیرآیات دالّ بر از بین رفتن اعمال خیر و یا گناهان گذشته را آیات حبط و تکفیر گویند و " حبط و تکفیر " دو اصطلاح قرآنی و کلامی است

آیات حربیآیات نازل شده بر پیامبر در زمان جنگ را آیات حربی گویند


آیه حد زناآیه بیانگر حکم شرعی زنا را آیه حد زنا گویند

آیه حذرآیه آماده باش دائمى مسلمانان در مقابل دشمن را آیه حَذَر گویندآیه حد سرقتآیه بیان کننده حکم سرقت را آیه سرقت گویند

آیه حد قذفآیه برخورد با اتهام ناموسى را آیه قذف یا آیه حد قذف گویندبر اساس حرف خآیات خاصآیات نازل شده درباره شخص معین و یا مورد معین را آیات خاص گویند

آیات ختم بر قلوبآیات بیانگر کیفر بعضى از افراد به سلب درک و تشخیص را آیات ختم بر قلوب گویند
بر اساس حرف ذآیه ذرآیه توحید فطری انسان را آیه ذر گویند

آیه ذکرآیه پرسش نادانان از آگاهان را آیه ذکر یا آیه سوال گویند


بر اساس حرف رآیه رجمآیه سنگسار پیرمردان و پیرزنان زناکار؛ آیه مورد استشهاد مدعیان نسخ تلاوت را آیه رجم گویند

آیه رضاع کبیرآیه مَحرم شدن با ۵ نوبت شیر خوردن ؛ آیه مورد استشهاد مدعیان نسخ تلاوت را آیه رضاع کبیر گویند

آیه روحآیه پیرامون حقیقت روح را آیه روح گویند


بر اساس حرف س
آیات سفریآیات نازل شده در سفر را آیات سفری گویند

آیات سلمیآیات مربوط به صلح و آشتی را آیات سلمی گویند

آیات سماییآیات نازل شده بر پیامبر در آسمان را آیات سمایی گویند

آیه سیفآیه جنگ و قتال با مشرکان بدلیل پیمان شکنی آنان را آیه سیف گویند

آیه سجدهآیه ۵۸ سوره مریم را آیه سجده گویند
بر اساس حرف شآیات شتاییآیات نازل شده بر پیامبر در زمستان را آیات شتایی گویند

آیه شفاآیه شفا بخش بودن قرآن براى مومنان را آیه شفاء گویند

آیه شهادتآیه شهادت خداوند، فرشتگان و صاحبان آگاهى به وحدانیت پروردگار را آیه شهادت گویندبر اساس حرف صآیات صبحیآیات نازل شده بر پیامبر را در بین طلوعین آیات صبحی گویند
آیات صفات تشبیهیآیات نسبت دهنده صفاتی شبیه مخلوقات به خداوند را آیات صفات تشبیهی گویند
آیات صفات فعلآیاتى از قرآن که بازگو کننده اوصاف فعل خداوندی است، " آیات صفات فعل " مى گویند

آیات صفت ارادهآیات بیانگر صفت اراده خداوند را آیات صفت اراده گویند


آیات صفت حضورآیات بیانگر حضور الهی در همه جا را آیات صفت حضور گویند

آیات صفت حبآیات مربوط به صفت دوستی و عدم دوستی خدا با افراد را آیات صفت حب گویند

آیات صفت رضاآیات بیانگر خشنودی الهی را آیات صفت رضا گویند

آیات صفت غضبآیات نشانگر خشم و غضب الهی را آیات صفت غضب گویند

آیات صفت یدآیات بیانگر صفت ید ( دست ) براى خدا را آیات صفت ید گویند

آیات صفت وجهآیات بیانگر صفت وجه براى خدا را آیات صفت وجه گویند

آیات صفت مکرآیات نسبت دهنده صفت مکر به خدا را آیات صفت مکر گویند

آیه صدقاتآیه بیانگر وجوب زکات و مورد مصرف آن را آیه صدقات گویند

آیه صلواتآیه صلوات آیه صلوات خدا و فرشتگان بر پیامبر را آیه صلوات گویند


آیات صیفیآیات نازل شده در تابستان را آیات صیفی گویند


بر اساس حرف طآیه طریق دعوتآیه دعوت منطقى و حکیمانه به اسلام را آیه طریق دعوت گویند

آیه طلاقآیه مربوط به بعضى احکام طلاق را آیه طلاق گویند


بر اساس حرف ظآیه ظهارآیه تشبیه زن خود به یکى از محارم بعنوان طلاق را آیه ظهار گویند


بر اساس حرف ع
آیات عامآیات دربرگیرنده تمامى افراد را آیات عام گویند

آیات عصمت انبیاآیات دالّ بر مصونیت پیامبران از هر گونه لغزش و خطا را آیات عصمت انبیا گویند

آیات عرش و کرسیآیات داراى واژه " عرش " و " کرسی " را آیات عرش و کرسی گویند

آیات عفوآیات توصیه کننده به عفو و گذشت را آیات عفو گویند

آیه عده طلاقآیه مربوط به بعضى احکام عِدّه طلاق را آیه عده طلاق گویند

آیه عده وفاتآیه تعیین عِدّه زنِ شوهر مرده را آیه عِدّه وفات گویند

آیه عزآیه عزت خداوند که نه فرزند و نه شریک و نه دوستی دارد را آیه عز گویند
آیه عرض امانتآیه پذیرش امانت الهی توسط انسان را آیه امانت گویند

آیه عصمتآیه پاک بودن اهل بیت (ع) از هر نوع پلیدى را آیه عصمت یا آیه تطهیر گویند
بر اساس حرف غ


بر اساس حرف فآیات فراشیآیات نازل شده به هنگام استراحت پیامبر را آیات فراشی گویند

آیه فراشحدیث الحاق فرزند به زوج که به اشتباه آیه پنداشته شده را آیه فراش گویند

آیه فیءآیه مربوط به حکم غنائم به دست آمده بدون جنگ و درگیرى را آیه فیء گویند


بر اساس حرف قآیات قسمآیات مشتمل بر سوگند را آیات قسم گویند

آیات قضا و قدرآیات بیان کننده قضا و قدر الهى را آیات قضا و قدر گویند

آیات قصصآیات مربوط به سرگذشت ها را آيات قصص گویند

آیات قوارعآیات دفع کننده شر شیطان را آیات قوارع گویند

آیه قبلهآیه تغییر قبله را آیه قبله گویند

بر اساس حرف کآیه کرسیبه آیه ۲۵۵ سوره بقره، "آیة الکرسی" مى گویند


بر اساس حرف م
آیات محکمآیات داراى مدلولى روشن و استوار را آیات محکم گویند

آیات متشابهآیاتى با احتمالات متعدّد را متشابهات قرآن گویند

آیات محمولآیات حمل شده به شهرها را آیات محمول گویند

آیات محمول مدنیآیات حمل شده از مدینه به دیگر مناطق را آیات محمول مدنی گویند

آیات مبینآیات داراى مدلول روشن را آیات مبین گویند

آیات مجملآیاتى با اجمال در مفهوم آن را آیات مجمل گویند

آیات محاوره‌ایآیات بیانگر گفت و گوى انبیا با امّت ها را آیات محاوره ای گویند

آیات مبهمآیات داراى نوعى ابهام را آیات مبهم گویند

آیات محمول مکیآیات حمل شده از مکه به دیگر مناطق را آیات محمول مکی گویند

آیات مدنیآیاتی که بعد از هجرت نازل شده هست را آیات مدنی گویند

آیات مدنی در سور مکیآیاتی مدنی که در سوره های مکی هستند را آیات مدنی در سور مکی گویند

آیات مدنی شبیه مکیآیات مدنی داراى ویژگى هاى آیات مکی را آیات مدنی گویند

آیات مدنی مکی الحکمآیات نازل شده در مدینه با برخى ملاک هاى آیات مکی را آیات مدنی مکی الحکم گویند

آیات مشتبهآیاتی شبیه به هم در لفظ و موضوع را آیات مشتبه گویند

آیات مشهورة النسخآیات داراى شهرت در منسوخ بودن را آیات مشهورة النسخ گویند

آیات مشیعة النزولآیات نازل شده توسط جبرئیل با همراهى فرشتگان دیگر را آیات مُشَیعة النزول گویند

آیات مطلقآیات شامل همه مصادیق یک مفهوم را آیات مطلق گویند

آیات معادآیات دالّ بر بازگشت انسان به سوى خداوند را آیات معاد گویند


آیات مقیدآیات دالّ بر یک حقیقت به همراه یک قید را آیات مقید گویند

آیات مکرر قرآنآیات تکرار شده در قرآن را آیات مکرر قرآن گویند

آیات مکررة النزولآیات دو بار نازل شده را آیات مکرّرة النزول گویند

آیات مکیآیاتی که در مکه نازل شده اند را آیات مکی گویند

آیات مکی در سور مدنیآیات مکی جا داده شده در سوره های مدنی را آیات مکی در سور مدنی گویند

آیات مکی شبیه مدنیآیات مکی داراى ویژگیهاى آیات مدنی را آیات مکی شبیه مدنی گویند


آیات منسوخآیات نسخ شده را آیات منسوخ گویندآیات معراجآیات نازل شده در راه صعود پیامبر به آسمان را آیات معراج گویندآیه مودت ذوی القربی


آیه محرماتآیه حرمت ازدواج با بعضى از زنان را آیه تحریم یا آیه محرمات گویند

بر اساس حرف ن
آیات ناسخآیات بردارنده حکم شرعی برخى آیات دیگر را آیات ناسخ گویند


آیات نومیآیات نازل شده بر پیامبر هنگام خواب را آیات نومی گویند

آیات نهاریآیات نازل شده بین طلوع فجر تا غروب شرعی را آیات نهاری گویند

آیه نهی رباآیه نهى کننده از ربا را آیه ربا گویندبر اساس حرف وآیات وعد و وعیدآیات نوید دهنده و انذار کننده را آیات وعد و وعید گویند


بر اساس حرف ه
جعبه ابزار