احکام عملی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحکام عملی، احکام مربوط به افعال مکلّفان را می‌گویند.


تعریف

[ویرایش]

احکام عملی، مقابل احکام اعتقادی و به معنای قوانین و مقررات مشروح و کلی‌ای است که در اسلام در مورد وظیفه عملی مکلفان صادر شده است؛ به این بیان که اسلام درباره هر چه از مکلف سر می‌زند، اعم از گفتار ، کردار ، تصرف و دخالت در امور مختلف زندگی، حکم خاصی دارد که به آن‌ها احکام عملی می‌گویند.
به عبارت دیگر، احکام متعلق به افعال مکلفان را احکام عملی می‌گویند.
[۱] فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، ص۲.
[۲] آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۳۱۳.
[۳] زحیلی، وهبه، الوجیز فی اصول الفقه، ص۱۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، ص۲.
۲. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۳۱۳.
۳. زحیلی، وهبه، الوجیز فی اصول الفقه، ص۱۳.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «احکام عملی».جعبه ابزار