اهل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاهل در معانی همسر و نیز
خانوادهخانواده ، به اهل خانه شامل پدر، مادر و فرزندان گفته می شود
و همچنین
خویشاوندانبه نسبت خانوادگی پدید آمده از راه نسب، سبب یا رضاع، خویشاوندی می گویند
به کار رفته است.


فهرست مندرجات

۱ - منبع

منبعفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۷۶۱.    
جعبه ابزار