باد

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



باد به معنای هواى متحرک است. از آن به مناسبت در باب هایى همچون ، ،
حجحج یکی از فروع دین است
،
سبق و رمایهسَبْق مصدر «سَبَقَ» یا «سابَقَ» در لغت به معنی در گذشتن از کسی، جلو افتادن از کسی و پیشی گرفتن می‏باشد
،
نکاح==معنای نکاح== (مصدر نکح ینکح بر وزن ضرب یضرب می‌باشد لسان العرب، ماده «نکح»
،
صید و ذباحهصید و ذباحه، یکی از مسائل مهم در احکام اسلامی می‌باشد
،
غصبغصب یکی از اقسام احکام، در اسلام است
و
دیاتدیات اموال ثابت بر ذمه انسان به سبب جنایت بر انسان آزاد می‌باشد
سخن رفته است.


تأثیر باد در تطهیر



۱) برخى قدما باد را همچون ، از (
مطهراتمطهرات جمع مطهر به معنای پاک کننده می‌باشد و از ریشه طهر و طهارت گرفته شده است
) شمرده‌اند.
۲)از شرایط حصول به آفتاب آن است که خشکانیدن، مستند به آن باشد؛ لیکن در اینکه آیا دخالت مثل باد در خشکیدن، به حصول طهارت مى‌رساند یا نه، اختلاف است.

ادرار کردن رو به باد



ادرارپیشاب را ادرار (بول) گویند
کردن رو به باد،
کراهتکَراهت به فتح کاف یکی از احکام خمسه تکلیفی می‌باشد
دارد.

باد و وجوب نماز آیات



از اسباب
وجوبوجوب یکی از احکام خمسه تکلیفی می‌باشد
نماز آیاتمقصود از آیات، خورشید گرفتگی، ماه گرفتگی، زلزله و سایر حوادث هولناک طبیعی است که باعث ترس و وحشت اکثر مردم شود
، به قول مشهور، وزیدن بادهاى ترسناک است.

تعیین قبله از روی جهت وزش باد



از نشانه‌هاى
قبله تمام شئون و افعال انسان مورد توجه و نظر شارع مقدس قرار گرفته و از آن میان هر چه که برای رسیدن به رشد و سعادت حقیقی او لازم بوده واجب گردیده و از خطرات و انحرافات پرهیز داده شده است
در صورت ندانستن آن، بادهاى چهارگانه‌ جنوب، شمال، صبا و دبور است.
مراد، جهت وزیدن این بادها است که مکلف با
استقبالاستقبال در پیش رو قرار دادن چیزی و پیشواز رفتن به کار رفته است
به آن جهت به‌گونه‌اى خاص، قبله را به شکل تقریبى مى‌یابد.
محلّ وزیدن باد جنوب، حدّ فاصل بین اعتدالى و مشرق اعتدالى
خورشیدخورشید به معنای آفتاب است
، محلّ وزیدن باد شمال، فاصله‌ بین
ستاره‌ جدیجُدَی، نورانی ‌ترین ستارة صورت فلکی دب اصغر (خرس کوچک)، نزدیک ‌ترین ستارة درخشان به قطب شمال سماوی و پر کاربرد در امر جهت یابی است
تا مغرب اعتدالى خورشید، جهت خیزش باد صبا، حدّ فاصل میان مشرق خورشید و جدى و ناحیه‌ وزش باد دبور، حدّ فاصل مغرب
خورشیدخورشید به معنای آفتاب است
و ستاره‌ سهیل است.

← قبله‌ ساکنان شام


براى ساکنان
شامشام یا شامات یکی از مناطق و کشورهایی است که به دست مسلمانان فتح شد و الان یکی از کشورهای اسلامی است
جهت یافتن قبله نشانه‌هایى ذکر شده است؛ از جمله قرار دادن محلّ وزیدن باد صبا بر گونه‌‌ی چپ و باد شمال بر کتف راست.

← قبله‌ ساکنان یمن


براى اهل یمن نیز قرار دادن محلّ وزیدن باد جنوب بر کتف راست، از علائم قبله شمرده شده است.

← قبله‌ ساکنان بصره، بحرین، یمامه


برخى قرار دادن محلّ باد صبا بر گوش راست و باد شمال بر
چشمچشم از اعضای بدن است که دارای قوه بینایی بوده , از آن در بابهاى طهارت، صلات، صوم، حج، اطعمه و اشربه، قصاص و دیات سخن رفته است
راست و باد دبور بر گونه‌ی چپ و باد جنوب بین دو چشم را براى ساکنان ،
بحرینبحرین، یکی از کشورهای جنوب خلیج فارس است
، یمامه، ، و سیستان، از نشانه‌هاى
قبله تمام شئون و افعال انسان مورد توجه و نظر شارع مقدس قرار گرفته و از آن میان هر چه که برای رسیدن به رشد و سعادت حقیقی او لازم بوده واجب گردیده و از خطرات و انحرافات پرهیز داده شده است
دانسته‌اند.

← قبله‌ ساکنان سند، هند، ملتان، کابل


برخی محلّ وزیدن باد صبا بر گونه‌ی راست و باد شمال، روبه‌رو و دبور بر گوش چپ و جنوب بین دو کتف را براى اهالى
سندسند همان زنجیره ی راویان حدیث است كه متن را از معصوم خبر می دهند
، هند، ملتان، کابل و مانند آن را از نشانه‌هاى قبله دانسته‌اند.

← ضعف تعیین قبله با باد


البتّه این نشانه نسبت به دیگر نشانه‌هاى قبله، به شمار مى‌رود؛ زیرا شناسایى بادها و تفکیک آنها از یکدیگر به گونه‌ اطمینان‌آور، امرى دشوار است.
[۹] مفتاح الکرامة، ج۳، ص۱۶۴.


تماس شئ خوشبو با مُحرم، به وسیله باد



اگر چیز خوشبویی به وسیله‌ی باد، با
بدنبدن به معنای اندام و تن انسان یا حیوان می باشد که در باب هاى طهارت، صلاة، حج، تجارت، نکاح، صید و ذباحه و حدود از آن سخن رفته است
مُحرممُحَرَّم به ضم میم و فتح حاء و تشدید راء به فتح به اولین ماه سال قمری گفته می‌شود
تماس پیدا کند،
کفارهکفاره به معنای پوشاندن می‌باشد و شأن کفاره، پوشاندن خطیئه است
ندارد؛ لیکن جدا کردن آن از بدن،
واجبواجب در اصطلاح فقه اسلامی ، فعلی است که تارک آن در دنیا مستحق ذم و در آخرت مستحق عقاب باشد
است.

تأثیر باد در تیر اندازی



دخالت داشتن باد، در اصابت
تیرتیر از ابزار جنگ و شکار می‌باشد
به هدف، ضررى به مسابقه‌ تیراندازى نمى‌زند.

آمیزش در باد



آمیزشنزدیکی کردن را آمیزش می گویند که در فقه احکام بسیار زیادی دارد
هنگام وزیدن بادهای سیاه، زرد و قرمز،
مکروهمکروه امری است که راجح الترک باشد
است.

دخالت باد در شکار



تیرى که به طرف شکار، رها شده چنانچه باد، آن را به شکار برساند و کشته شود،
حلالحلال،این عنوان در مقابل حرام وبه معنای انچه که از لحاظ شرعی جایز است
است و دخالت باد، ضررى ندارد، هرچند اگر باد نبود، تیر به شکار، اصابت نمى‌کرد.

تأثیر وزش باد در سرایت آتش



کسى که در
ملکملک، به فتح میم و لام به معنای فرشته می‌باشد
خود، در حدّ نیاز،
آتشآتش‏ ماده ای است که می سوزاند و گرما و نور تولید می کند و از آن در باب‏هاى طهارت، صلات، جهاد، صید و ذباحه و حدود سخن رفته است
افروخته ولى باد وزیده و آن را به ملک دیگرى
سرایتانتقال، نفوذ و گسترش را سرایت گویند
داده و
خساراتیخسارت‏ همان زیان است
به بار آورده است،
ضامنآن که ضمانت کسی را در اموال کند ضامن (ضمین)جابری عربلو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی، ص۱۲۴
نیست؛ لیکن اگر افروختن آتش هنگام وزش باد تند، صورت گرفته باشد، برخى بر
ضمانضمان از اصطلاحات بکار رفته در علم حقوق بوده و به معنای تعهد بودن شیء برعهده دیگری و برعهده گرفتن آن است
آن
تصریحتصریح به آن نوع سخن گفتنى اطلاق مى‏شود که در آن احتمال خلاف ظاهر لفظ نمى‏رود
کرده‌اند.

مردن به خاطر وزش باد تند



اگر فردى بر اثر وزش باد تند، بر روى دیگرى بیفتد و او بمیرد،
ضمانیضمان از اصطلاحات بکار رفته در علم حقوق بوده و به معنای تعهد بودن شیء برعهده دیگری و برعهده گرفتن آن است
متوجّه فرد افتاده شده و نیز
عاقلهعاقله، مونّث عاقل از مادّۀ عقل است كه در زبان عربي به معناي منع، حفظ و بستن مي‌باشد
‌ او نیست.

پانویس


 
۱. مستمسک العروة، ج۲، ص۸۴.    
۲. العروة الوثقی، ج۱، ص۱۳۰.    
۳. مستمسک العروة، ج۲، ص۸۳-۸۴.    
۴. جواهر الکلام، ج۲، ص۶۵.    
۵. جواهر الکلام، ج۱۱، ص۴۰۷.    
۶. جواهر الکلام، ج۷، ص۳۷۲.    
۷. قواعد الاحکام، ج۱، ص۲۵۱-۲۵۲.    
۸. جواهر الکلام، ج۷، ص۳۶۷-۳۶۸.    
۹. مفتاح الکرامة، ج۳، ص۱۶۴.
۱۰. الحدائق الناضرة، ج۱۵، ص۴۲۵.    
۱۱. جامع المقاصد، ج۸، ص۳۷۱.    
۱۲. جواهر الکلام، ج۲۹، ص۵۷.    
۱۳. جواهر الکلام، ج۳۶، ص۴۳.    
۱۴. جواهر الکلام ج۳۷، ص۶۲-۵۹    
۱۵. جواهر الکلام، ج۴۳، ص۷۲.    


منبع



فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۲، ص۳۷‌.    



جعبه ابزار