بافق

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشهرستان بافقشهرستان بافق، در مشرق استان یزد، در جنوب کویر لوت قرار گرفته است
، در مشرق استان یزد، در جنوب کویرلوت قرار گرفته است.
شهر بافقشهر بافق، مرکز شهرستان (جمعیت طبق سرشماری ۱۳۶۵ ش، ۵۱۶، ۲۰ تن)، در ۱۱۳ کیلومتری جنوب شرقی شهر یزد و در ارتفاع حدود ۹۸۵ متری قرار دارد
، مرکز شهرستان، در ۱۱۳ کیلومتری جنوب شرقی شهر یزد و در ارتفاع حدود ۹۸۵ متری قرار دارد.جعبه ابزار