بدن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبدن به معنای اندام و تن
انسانانسان اصلش از «إِنْسیان» است، زیرا لغت شناسان عربی، مصغّر آن را «اُنیسیانْ» دانسته اند
یا
حیوانحیوان، واژه ای عربی که بر هرگونه ذی روح اطلاق می شود و انسان را نیز، که او را حیوان ناطق می‌خوانند، در بر می گیرد
می باشد که در باب هاى ، ،
حجحج یکی از فروع دین است
،
تجارتتجارت به معانی خرید و فروش، مطلق کسب و داد و ستد، داد و ستد به قصد سود بردن است
،
نکاح==معنای نکاح== (مصدر نکح ینکح بر وزن ضرب یضرب می‌باشد لسان العرب، ماده «نکح»
،
صید و ذباحهصید و ذباحه، یکی از مسائل مهم در احکام اسلامی می‌باشد
و
حدودحدود، از مباحث مهم کیفری در فقه و حقوق به معنای کیفرهایی با میزان مشخص برای جرائمی خاص است
از آن سخن رفته است.


وضعیت اعضای بدن در زمان تخلّی۱) است هنگام
تخلیتخلّى به معنی ادرار یا غائط کردن انسان یکی از عناوین فقهی است که در باب طهارت آمده است
، تمام بدن از دید ناظر محترم، مخفى باشد.
۲)رو و پشت به
قبله تمام شئون و افعال انسان مورد توجه و نظر شارع مقدس قرار گرفته و از آن میان هر چه که برای رسیدن به رشد و سعادت حقیقی او لازم بوده واجب گردیده و از خطرات و انحرافات پرهیز داده شده است
قرار دادن مقادیم بدن (
سینهسینه در دو معنای ‏ بخش بالایى تنه و پستان به کار می‌رود که از آن به معناى نخست در بابهاى طهارت، صلات، حدود و دیات سخن گفته‏اند
، شکم و ران ها) هنگام تخلّى
حرام==حرام در اصطلاح فقه== حرام در اصطلاح فقه، چیزی است که فعل آن شرعا سبب ذم و نکوهش گردد و یا امری است که فعل آن موجب عقاب شود
است.

دست کشیدن بر بدن در غسلهنگام
غسلغسل از مطهرات است
- اعم از ترتیبی و
ارتماسیارتماسی یکی از دو کیفيّت وضو گرفتن و غسل کردن مقابل ترتیبی را گویند و جایگاه این بحث باب طهارت است
- باید
آببه آنچه آب نامیده شود، هر چند به طور مَجاز آب گفته می‌شود
به تمام بدن برسد و کشیدن دست بر بدن در غسل، مستحب است.

مسّ اسامی متبرکه بدون طهارتبه قول مشهور مس خطّ
قرآنقرآن، در اصل مصدر است و به کتابی که بر پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و آله‌و‌سلم) اختصاص پیدا کرده است گفته می‌شود
، اسماء خداوند، ان و ائمه‌ی معصومین علیهم السّلام؛ یعنى رساندن جایى از بدن به آنها براى کسى که طهارت (
وضو وضو عملی است مستحب که در اسلام به آن توجه ویژه ای شده که در بعضی موارد واجب می شود
یا غسل) ندارد، حرام است.

نجاست بدن میّتبدن
میتمیت که در فارسی به ان مرده یا درگذشته گفته می شود به کسی اطلاق می شود که با خروج و مفارقت روح از کالبد وی ، فعالیت‌‌های قلبی و عروقی او متوقف شده و اعمال مغزی وی بدون بازگشت از بین رفته باشد که این پدیده‌ آثاری حقوفی چون حال شدن دیون ، انحلال عقد نکاح بین میت و همسرش ، تعیین وراث متوفی و
، پس از
مرگمرگ یعنی انتقال از دنیا به آخرت
و سرد شدن، مى‌باشد و آن قبل از سرد شدن، محلّ خلاف است. اکثر فقها قائل به طهارت آن هستند. البتّه پس از اتمام
غسل میتغسل میّت، یعنی غسل دادن مرده را گویند
، پاک مى‌گردد.

مسّ بدن میت، بعد از سرد شدنمسّ بدن مرده‌ی آدمى، پس از سرد شدن، موجب
غسلغسل از مطهرات است
مس میت مى‌گردد.

بدن میّت و نجاست عارضیدر اینکه پاک بودن تمامى بدن میّت از نجاستى که عارض آن شده پیش از غسل میّت، واجب است، یا پاک بودن هر عضو قبل از غسل همان عضو،
واجبواجب در اصطلاح فقه اسلامی ، فعلی است که تارک آن در دنیا مستحق ذم و در آخرت مستحق عقاب باشد
است و یا پاک شدن آن همراه غسل میّت، کافى است، محلّ بحث مى‌باشد.

میزان پوشش ازار برای بدن میّتسرتاسرى (
ازار==تعریف ازار== ازار به لنگ (پوشش از ناف تا زانو) یا پوشش سراسری بدن گفته می شود
) در
کفن« كَفْنْ » در لغت به معناي نشاندن و مستور كردن چيزي است و در اصطلاح فقهاء به شيوه و ترتيب خاصي كه میت مسلمان را مي‌پوشانند، گفته مي‌شود
باید تمام بدن میّت را بپوشاند.

نجاست بدن کافرتمام بدن کفّار غیر اهل کتاب و نیز بنابر قول مشهور، کفّار
اهل کتابمقصود از اهل کتاب، پیروان مذاهب و ادیانی می‌باشند که پیامبر آنان دارای کتابی بوده است که از سوی خداوند برای هدایت انسان‌ها به او وحی شده باشداز آن در بسیاری از باب‌های فقهی مانند طهارت، صلات، جهاد، نکاح و صید و ذباحه، از جهات مختلف بحث شده است
، حتّى مو و ناخن آنها نجس است.

استقبال بدن به سوی قبله در نمازواجب است در
نمازیکی از اعمال و تکالیفی که از طرف خداوند بر انسان واجب شده است نماز می باشد
، جلوى بدن به سمت قبله باشد.

پوشش بدن زن در نماز و غیر نمازبر زن واجب است در نماز، تمام بدن خود را- جز وجه و کفّین و قدمین، با اختلافى که در مورد
باطنباطن، به معنای درون چیزى است
قدمین (کف
پاپا عضوی از بدن است که از بیخ ران تا سر پنجه‌ی پا- یعنی ران، زانو، ساق و قدم- را در بر می‌گیرد و گاه به قسمت زیرین یعنی قدم -که از مفصل ساق (مچ پا) تا سر پنجه‌ی انگشتان است- اطلاق می‌شود
) وجود دارد- بپوشاند. در غیر نماز نیز- جز براى همسر و دیگر
محارممحارم، جمع مَحْرَم، یعنی کسانی که به‏دلیل خویشاوندی، هرگز نمی‏توانند با یکدیگر ازدواج کنند
-
حکم•حکم به ضم حاء و سکون کاف به معنای رأی قاضی است
چنین است.

آرامش بدن در نمازآرامش بدن در و افعال واجب نماز، واجب است و در اذکار مستحب آن، اختلاف مى‌باشد.
[۱۴] العروة الوثقى ج۱، ص ۶۴۱- ۶۴۲


تکیه گاه سنگینی بدن در نمازمستحب است در حال قیام، سنگینى بدن روى هر دو پا باشد.
[۱۵] توضیح المسائل مراجع ج۱، ص ۵۶۵ م ۹۷۷


منظور از استطاعت بدنی در حجاستطاعت بدنی به معناى توانایى داشتن و سلامت جسمانى از انواع
استطاعتاستطاعت در دو معنای قدرت بر انجام تکلیف و قدرت شرعی بر انجام مناسک حج به کار رفته است
است.
[۱۶] العروة الوثقى ج۲، ص ۴۵۲


استعمال نوره قبل از احرامنظافت بدن به استعمال نوره و مانند آن پیش از
احرامنخستین عمل از مناسک عمره و حج را احرام گویند
، مستحب است.

ریختن آب زمزم بر بدن قبل از سعیمستحب است پیش از
سعیسَعی از مناسک حج و عمره است
، از آب
زمزمزمزم یکی از چاههای معروف مکه می باشد
بنوشد و مقدارى نیز بر بدنش بریزد.

معامله بدن انسانبدن انسان،
مالمال همان سرمایه و ثروت انسان است که در آموزه‌های دینی از احکام ویژه‌ای برخوردار است
محسوب نمى‌شود؛ ازاین‌رو خرید و فروش آن نیست.

نگاه به بدن همسرزنزن مقابل مرد است
و شوهر مى‌توانند به تمام بدن یکدیگر نگاه کنند.

نگاه به بدن هم جنسانسان مى‌تواند بدون قصد لذّت بجز عورت به بدن محارم ‌خود نگاه کند چنان‌که این حکم درباره‌ی نگاه هر یک از مرد و زن به همجنس خود، جارى است.

استقبال بدن حیوان در ذبحرو به قبله بودن قسمت جلوى بدن حیوان، هنگام
ذبحذَبْح بریدن رگهای چهارگانه گردن است
یا نحر، واجب است.

بدن حیوان حلا ل گوشت ذبح شدهحیوان حلال گوشت ى که به‌طور ، ذبح یا نحر شده گوشتش
حلالحلال،این عنوان در مقابل حرام وبه معنای انچه که از لحاظ شرعی جایز است
و بدنش پاک است؛
[۲۱] توضیح المسائل مراجع ج۲، ص ۴۹۹ م ۲۵۸۳


بدن حیوان حرام گوشت ذبح شدهاگر حیوان حرام گوشت ى- بجز
سگسگ یکی از حیوانات معروف است که دارای انواع مختلف می‌باشد
و
خوکخوک یا همان خنزیر حیوان معروفی است که از احکام آن در بابهاى طهارت، صلات، تجارت، رهن، وقف، وصیت، نکاح و اطعمه و اشربه سخن گفته‌اند
- ذبح شرعى شود، گوشتش حرام، لیکن به قول مشهور، بدنش پاک است.

توزیع حدّ زنا بر بدن زناکارحدحدّ یکی از اقسام احکام، در اسلام است
تازیانهتابیده چرمی یا غیر چرمی برای مجازات خطاکاران و غیر آن را تازیانه گویند
- بجز
سرسَر(به فتح سین و سکون راء)، به بخش فوقانی بدن گفته می‌شود
، صورت و
عورتعورت، قُبُل و دُبُر است
- بر تمام بدن مرد
زنازنا از گناهان کبیره واز موجبات حد در اسلام به شمار می رود
کار، توزیع مى‌شود و بر یک عضو، متمرکز نمى‌شود.

تقسیم واجبات در لسان فقهادر کلمات فقها از واجباتى که متعلّق آنها بدن انسان است، مانند نماز، به واجبات بدنی، در مقابل ، تعبیر شده است.


پانویس


 
۱. جواهر الکلام ج۲، ص ۶ - ۷.    
۲. جواهر الکلام ج۳، ص ۱۰۷.    
۳. جواهر الکلام ج۲، ص ۳۱۴.    
۴. مستمسک العروة ج۳، ص ۴۳- ۴۵.    
۵. مستمسک العروة ج۱، ص ۳۳۶.    
۶. جواهر الکلام ج۵، ص ۳۱۱.    
۷. العروة الوثقی ج۲، ص ۳.    
۸. التنقیح (الطهارة) ج۸، ص ۲۳۱.    
۹. العروة الوثقی ج۲، ص ۶۳.    
۱۰. مستند الشیعة ج۱، ص ۱۹۷.    
۱۱. جواهر الکلام ج۶، ص ۴۱- ۴۲.    
۱۲. العروة الوثقی ج۲، ص ۱۰۱.    
۱۳. جواهر الکلام ج۸، ص ۱۶۲- ۱۷۱.    
۱۴. العروة الوثقى ج۱، ص ۶۴۱- ۶۴۲
۱۵. توضیح المسائل مراجع ج۱، ص ۵۶۵ م ۹۷۷
۱۶. العروة الوثقى ج۲، ص ۴۵۲
۱۷. جواهر الکلام ج۱۸، ص ۱۷۵.    
۱۸. جواهر الکلام ج۱۹، ص ۴۱۱.    
۱۹. جواهر الکلام ج۲۹، ص ۷۱.    
۲۰. مستمسک العروة ج۵، ص ۲۲۵- ۲۲۶.    
۲۱. توضیح المسائل مراجع ج۲، ص ۴۹۹ م ۲۵۸۳
۲۲. جواهر الکلام ج۳۶، ص ۱۹۹- ۲۰۱.    
۲۳. جواهر الکلام ج۴۱، ص ۳۶۱.    
۲۴. الحدائق الناضرة ج۲۲، ص ۴۳۵.    


منبعفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۲، ص۸۰‌ - ۸۲.    

جعبه ابزار