بشر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افموجود قائم بر دو پا که در اصطلاح و بشر اطلاق می‌‌شود را انسان گویند. از
احکام\'\'\'احکام\'\'\' به مجموعه دستورالعمل‌هایی گفته می‌شود که یک دین برای پیروان خود وضع می‌کند
انسان بما هو انسان در باب‌هایی مانند ، ،
صید و ذباحهصید و ذباحه، یکی از مسائل مهم در احکام اسلامی می‌باشد
،
اطعمه و اشربهاطعمه و اشربه یکی از اقسام احکام، در اسلام است
و بحث به میان آمده است.


انسان مخاطب تکلیفانسان از نگاه برای بندگی متعال آفریده شده و تمامی
اصولاُصول‌ِ دین‌ (در مقابل‌ فروع‌ دین)، اصطلاحی‌ کلامی‌ که‌ به‌ نظر بسیاری‌ از دانشمندان‌ دینی‌ مسلمان‌ به‌ مجموعه‌ باورهایی‌ گفته‌ می‌شود که‌ اساس‌ دین‌ اسلام‌ را تشکیل‌ می‌دهد و مسلمانی‌ بدون‌ آنها میسر نیست‌ و انکار هر یک‌ از آن‌ها موجب‌ کفر و استحقاق‌ عذاب‌ است
و ، بیان شیوۀ او است.
از این رو انسان، مخاطب تمامی
تکالیفخطاب شارع به انجام دادن یا ترک کاری و یا تخییر بین آن دو را تکلیف گویند
و آداب دینی است.

عناوین تشریع احکام بر انساناحکامی که در شرع مقدس اسلام برای انسان شده است، یا بر خود عنوان انسان مترتّب می‌شود و یا بر عناوینی مانند
مسلمانمسلمان کسی است که به دین اسلام باور دارد
،
مؤمنمؤمن کسی است که به خدا ایمان دارد و این ایمان باعث آرامش او می‌گردد
،
کافرکافر یا همان فاعل کفر به معنی فردی است که ایمان ندارد
، فاسق، ، ، ، ،
زنزن مقابل مرد است
، مرد،
پدرپدر به معنای مردی است که دیگرى از نطفه‌ی‌ او- از طریق شرعی یا وطی به شبهه- به وجود آید یا صاحب شیر را گویند
، مادر،
برادربرادر، فرد مذکری است که از طرف پدر و مادر یا یکی از والدین با شخص مشترک باشد که از آن در بابهاى طهارت، صلات، نکاح،اطعمه و اشربه،ارث و شهادات آمده است
،
خواهرخواهر دختر همسان با شخص در پدر و مادر یا یکی از آن دو می‌باشد
، ، ،
قاضیدر اسلام نسبت به شرایط قاضی بسیار سخت‏گیری شده و این امر نشانگر اهمیتی است که اسلام برای قضاوت قائل است
،
امامامام به معنی پیشوا است و از این عنوان در باب‌های بسیاری همچون طهارت، صلات، زکات، خمس، انفال، حج، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، نکاح، اطعمه و اشربه، احیاء موات، ارث، قضاء، حدود، قصاص و دیات، از جهات مختلف سخن رفته است
، و... که انسان بدان متّصف می‌شود.
احکام قسم دوم در عناوین متناسب آن‌ها بیان می‌شود. در این جا به اختصار به احکام قسم اول اشاره می‌شود که در باب‌هایی مانند طهارت، صلات، صید و ذباحه، اطعمه و اشربه و قضاء آمده است.

تقسیم کلی حقوقحقوق به طور کلّی به
حق الناسحق الناس، به حق ثابت براى دیگرى می‌باشد
(
حقحق در سه معنا استعمال شده است
انسان‌ها) و
حق اللّهحق اللَّه، به حق ثابت براىخداوندگفته می شود
(حق خداوند) تقسیم می‌شود که هر یک دارای احکام خاصی می‌باشد.

محترم بودن حقوق مادی و معنوی انسانحقوق مادی و انسان، محترم و
تجاوزتجاوزبه معنی گذشتن از حد در ابواب مختلف فقه آمده است
به آن‌ها
حرام==حرام در اصطلاح فقه== حرام در اصطلاح فقه، چیزی است که فعل آن شرعا سبب ذم و نکوهش گردد و یا امری است که فعل آن موجب عقاب شود
است؛ هر چند گسترۀ احترام نسبت به مراتب و حالات انسان، متفاوت می‌باشد.

انسان از جهت پاکی و نجاستانسان مسلمان و کسانی که در حکم اویند پاک می‌باشند. کافر غیر کتابی و به قول مشهور،
اهل کتابمقصود از اهل کتاب، پیروان مذاهب و ادیانی می‌باشند که پیامبر آنان دارای کتابی بوده است که از سوی خداوند برای هدایت انسان‌ها به او وحی شده باشداز آن در بسیاری از باب‌های فقهی مانند طهارت، صلات، جهاد، نکاح و صید و ذباحه، از جهات مختلف بحث شده است
نجس می‌باشند.

نجس شدن بدن آدمی بعد از مرگبدن
میّتمیت که در فارسی به ان مرده یا درگذشته گفته می شود به کسی اطلاق می شود که با خروج و مفارقت روح از کالبد وی ، فعالیت‌‌های قلبی و عروقی او متوقف شده و اعمال مغزی وی بدون بازگشت از بین رفته باشد که این پدیده‌ آثاری حقوفی چون حال شدن دیون ، انحلال عقد نکاح بین میت و همسرش ، تعیین وراث متوفی و
آدمی به مجرّد
مرگمرگ یعنی انتقال از دنیا به آخرت
نجس می‌شود و لمس کردن آن بعد از سرد شدن، موجب
غسلغسل از مطهرات است
است.

نماز خواندن روبروی انساننمازیکی از اعمال و تکالیفی که از طرف خداوند بر انسان واجب شده است نماز می باشد
خواندن روبروی انسان،
مکروهمکروه امری است که راجح الترک باشد
است.

تذکیه انسانانسان قابل
تذکیهتذکیه‏ به شرایطی که برای پاک و حلال کردن گوشت حیوانات در اسلام قرار داده شده می گویند ==معنای اصطلاحی تذکیه== تذکیه در حیوان حلال گوشت عبارت است از پاک گردانیدن اجزاى حیوان و حلال کردن خوردن گوشت آن، و در حیوان حرام گوشت، پاک گردانیدن اجزاى آن
نیست.

خوردن گوشت انسانخوردن گوشت مردۀ آدمی جز هنگام‌
اضطراراضطرار یکی از عناوین ثانویه در فقه شیعی است که بخاطر آن حکم اولیه برداشته می شود و اضطرار گاهی درفعل و گاهی در ترک امری می باشد ==تعریف اضطرار== اضطرار به بيم از زيان غير قابل تحمّل نسبت به فعل يا ترك گفته می شود ==تعریف اضطرار از دیدگاه فقها== اضطرار بنابر مشهور عبارت است از بیم عقلایی ((نه صِرف پندار)) از رسيدن زيانى كه معمولاً قابل تحمّل نيست نسبت به فعل يا ترك كارى؛ خواه نسبت به خودش يا فردى كه حفظ او بر انسان واجب است
،
حرام==حرام در اصطلاح فقه== حرام در اصطلاح فقه، چیزی است که فعل آن شرعا سبب ذم و نکوهش گردد و یا امری است که فعل آن موجب عقاب شود
است.

وطی حیوان حلال گوشت توسط انساناگر انسان با حیوان حلال گوشتی نزدیکی کند، گوشت،
شیرشیر، مايعى است که از غدد پستانى انسان يا حيوان ماده ترشح مى‏کند
و نسل آن حرام می‌شود.

حیوان نجاست‌خوارنیز اگر حیوان حلال گوشت از مدفوع انسان تغذیه کند، به گونه‌ای که عنوان نجاست‌خوار (
جلّالجَلاّل به معنای نجاستخوار می باشد و از آن در باب طهارت سخن گفته شده است
) بر او صدق کند، گوشتش حرام می‌گردد.

پانویس


 
۱. مستند الشیعة ج۱، ص۱۹۶-۱۹۷.    
۲. العروة الوثقی ج۱، ص۳۶۵.    
۳. جواهر الکلام ج۸، ص۳۹۹.    
۴. جواهر الکلام ج۳۶، ص۱۹۹.    
۵. جواهر الکلام ج۳۶، ص۴۳۹.    
۶. جواهر الکلام ج۳۶، ص۲۸۴.    
۷. جواهر الکلام ج۳۶، ص۲۷۱.    


منبعفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۷۲۴-۷۲۵.    
جعبه ابزار