بیت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبیتبه محل سکونت خانه می‌گویند و از احکام مرتبط با عنوان خانه در باب‌هاى طهارت، صلات، زکات، خمس، حج، جهاد، تجارت، دین، صلح، اجاره، نکاح، اطعمه و اشربه و دیات سخن گفته‌اند
، به محل سکونت گفته می‌شود.
• بیت، از اجزای
شعرشعر سخنی ادبی و غالباً موزون و داراى قافیه که بیان کننده عواطف و تخیل گوینده است؛ از آن به مناسبت در بابهاى طهارت، صلات، صوم، حج و تجارت سخن گفته‏اند
می‌باشد که هر دو مصرع روی هم یک بیت را در شعر تشکیل می‌دهد.جعبه ابزار