جزء

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبخش معینی از یک
مرکبمرکب، به ضم میم و فتح راء و تشدید کاف به معنای ماده‌ای است که در نوشتن از آن استفاده می‌شود
را جزء آن می گویند.


معنای لغوی جزءبخشى معین از مرکب را می گویند.

معنای اصطلاحی جزءجزء به بخشى معین از
شی‌ءشی‏ء: چیز را گویند و جمع آن اشیاء می‌باشد
مرکب اطلاق مى‌شود؛ چنان که به قسمتهاى مختلف یک جزء بعض مى‌گویند.

توضیح کامل جزءجزء گاهى در مقابل
شرطشرط امری محتمل الوقوع در آینده که طرفین حدوث اثر حقوقی را متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع می‌نمایند
به کار مى‌رود، مانند اجزاى
نمازیکی از اعمال و تکالیفی که از طرف خداوند بر انسان واجب شده است نماز می باشد
، از قبیل
رکوعدر حال ویرایش رکوع خم شدن را می‌گویند و در شرع به خم شدن خاص در نماز اطلاق می‌شود
و
سجودنهادن پیشانی بر زمین را سجود گویند
در مقابل شرایط آن، همچون و روبه
قبله تمام شئون و افعال انسان مورد توجه و نظر شارع مقدس قرار گرفته و از آن میان هر چه که برای رسیدن به رشد و سعادت حقیقی او لازم بوده واجب گردیده و از خطرات و انحرافات پرهیز داده شده است
بودن. تفاوت جزء با شرط در این کاربرد آن است که جزء
ماهیتماهیت به معنای حقیقت شیء ، یا پاسخ سؤال از چیستی شیء می‌باشد
شى‌ء مرکب را تشکیل مى‌دهد؛ لیکن شرط خارج از ماهیت شى‌ء مرکب مى‌باشد؛ هرچند در
صحتصحت به معنای سلامتی از بیماری می‌باشد
آن دخیل است.

جزئیات مقاله حاضردر این مقاله به برخى احکام جزء که در بابهاى طهارت، و
وصیتوصیت به معنای توصیه و سفارش فردی با فرد دیگر است
‌ آمده، اشاره مى‌کنیم و تفصیل آن در مدخلهاى مربوط خواهد آمد.

جزء و طهارتواجب است اجزاى جدا شده از
میتمیت که در فارسی به ان مرده یا درگذشته گفته می شود به کسی اطلاق می شود که با خروج و مفارقت روح از کالبد وی ، فعالیت‌‌های قلبی و عروقی او متوقف شده و اعمال مغزی وی بدون بازگشت از بین رفته باشد که این پدیده‌ آثاری حقوفی چون حال شدن دیون ، انحلال عقد نکاح بین میت و همسرش ، تعیین وراث متوفی و
با خود او
دفندفن در لغت به معنای به خاک سپردن مرده، پنهان کردن چیزى در زیر خاک و مانند آن است
گردد. بر اجزاى داراى
حیاتحیات‏ مقابل ممات است
که از موجود جدا مى‌شود
حکم•حکم به ضم حاء و سکون کاف به معنای رأی قاضی است
میت جارى مى‌گردد و در نتیجه خواهد بود و مس آن در صورتى که
استخواناستخوان: از اجزاء معروف بدن است
داشته باشد بنابر مشهور موجب
وجوبوجوب یکی از احکام خمسه تکلیفی می‌باشد
غسلغسل از مطهرات است
مس میت است.

جزء و صلاتاخلال عمدى به اجزاى
واجبواجب در اصطلاح فقه اسلامی ، فعلی است که تارک آن در دنیا مستحق ذم و در آخرت مستحق عقاب باشد
نماز، مانند و اخلال، مطلقا حتى از روى
سهوغفلت و متذکر نشدن را سَهْو گویند
در اجزاى رکنى، از قبیل رکوع و دو موجب
بطلانبطلان(فساد) مقابل صحّت است
نماز است .
[۵] مستمسک العروة الوثقی، ج۶، ص۵۹۴ .

ى اجزاى فراموش شده جز در فراموشى یک سجده و
تشهد تشهّد از اجزاء و واجبات نمازکه بعد از دو سجده رکعت دوم و دو سجده رکعت سوم نماز سه رکعتی و دو سجده رکعت چهارم خوانده می شود
واجب نیست.

جزء و نیت


در اینکه
نیت«نیت» عنصری است که در زمینه و مسائل متعدد مباحث علمی و اسلامی مطرح می‌شود
از اجزاى
عبادتواژه «عبادت» در اصل به نظر بسيارى از واژه شناسان به معنى «خضوع»
است یا از شرایط آن، اختلاف است.

جزء و قرآنبسم اللّٰه الرحمٰن الرحیم در ابتداى هر
سوره قرآن کریم در قالب مجموعه آیاتی نازل شده که خداوند متعال آنها را به سوره نام‌بردار ساخته است
- جز
سوره توبهسوره توبه، نهمین سورۀ قرآن کریم، دارای ۱۶ واحد موضوعی (رکوع)، ۱۲۹ (یا ۱۳۰) آیه، ۴۹۷‘۲ کلمه و ۷۸۷‘۱۰ حرف می‌باشد
که بسم اللّٰه ندارد-
آیهنماز و آباد کردن مساجدخداوند در قرآن کریم حق آباد کردن مساجد را تنها به‌مومنین عطا نموده است، آنجا که فرمود: «انّما یعمر مساجد الله من امن بالله و الیوم الاخر و اقام الصّلوة و آتی الزّکوة و لم یخش الاّ الله فعسی اولئک ان یکونوا من المهتدین؛ مساجد الهی را تنها کسی آباد می‌کند که ایمان به خدا و روز قیامت آورده و نماز را بر پا دارد و زکات را بپردازد و از چیزی جز خدا نترسد، امید است چنین گروهی هدایت یابند»
‌اى مستقل و جزء سوره است؛ هرچند از برخى قدما نقل شده که در غیر سوره
حمدحمد،عنوان سوره فاتحة الکتاب واولینسوره قرآن می باشد
جزء سوره نیست .

جزء و وصیتکسى که به جزئى از مالش براى دیگرى وصیت کرده، بدون آنکه مقدار آن را معین کند، در اینکه باید یک دهمِ ثلث مالش را به او بدهند یا یک هفتمِ آن را، در مسئله دو قول است.


پانویس


 
۱. العروة الوثقی، ج۲، ص۱۱۷.    
۲. مستمسک العروة الوثقی، ج۱، ص۳۱۲.    
۳. جواهر الکلام، ج۵، ص۳۴۰.    
۴. العروة الوثقی، ج۳، ص۳۳.    
۵. مستمسک العروة الوثقی، ج۶، ص۵۹۴ .
۶. مستمسک العروة الوثقی، ج۷، ص۴۰۹-۴۱۴.    
۷. ذکری الشیعة، ج۳، ص۲۴۳.    
۸. جواهرالکلام، ج۹، ص۱۵۰-۱۵۳.    
۹. جواهر الکلام، ج۹، ص۲۹۶.    
۱۰. جواهر الکلام، ج۲۸، ص۳۱۸.    


منبعفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، جلد۳، ص۸۰-۸۱.    
جعبه ابزار