حله

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحُلَّهحُلَّه(به ضم ‌حاء و فتح و تشدید لام)، به دو جامه از جامه‌های یمن گفته می‌شود و از این عنوان در باب دیات سخن رفته است
(به ضم ‌حاء و فتح و تشدید لام)، به دو جامه از جامه‌های یمن گفته می‌شود.
حِلّهحِلّه، شهری در قسمت مرکزی عراق که گفته می‌شود سیف‌الدوله مَزْیَدی در اواخر قرن پنجم آن را بنا کرد
(به کسر حاء و کسر و تشدید لام)، شهری در ميانه عراق است.جعبه ابزار