حله (جامه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحُلَّه(به ضم ‌حاء و فتح و تشدید لام)، به دو جامه از جامه‌های یمن گفته می‌شود و از این عنوان در باب
دیاتدیات اموال ثابت بر ذمه انسان به سبب جنایت بر انسان آزاد می‌باشد
سخن رفته است.


تعریف حُلَّهحله به دو جامه گفته مى‌‏شود. بسیارى آن را به دو جامه از جامه‌‏هاى یمن،
[۴] الدرّ المنضود (فقعانى)، ص۳۲۰.
[۵] النخبة، ص۵۷.
[۶] منهاج المؤمنین، ج۲، ص۲۸۰.
و برخى قدما به دو جامه از جامه‌‏هاى یمن یا
نجران«نجران» سرزمین آبادی در نقطه‌ی مرزی حجاز و یمن و در جنوب شرقی مکه قرار دارد
تعریف كرده‏‌اند.

دادن حله برای دیهجانی یا
عاقلهعاقله، مونّث عاقل از مادّۀ عقل است كه در زبان عربي به معناي منع، حفظ و بستن مي‌باشد
وى مى‏‌تواند جهت پرداخت
دیهدیه دارای دو معنی لغوی_ به معنای راندن و رد کردن _و اصطلاحی_ به معنای مالی که در صورت وقوع جنایت باید ادا شود_ است و از آن در معنی اصطلاحی به خون بها و دیه مقدَّر نیز تعبیر می شود
یكى از شش چیز را پرداخت كند: حُلَّه، ،گوسفند،
شترشتر حیوانی معروف است و از آن در ابواب مختلف فقهی، مانند طهارت، صلات، زکات، حج، جهاد، تجارت، اطعمه و اشربه و دیات نام برده‏اند
،
دیناردینار: سکه ی طلا، مقابل درهم است
و یا
درهمدرهم نوعی پول که از جنس نقره ساخته می شده است
. به عنوان مثال، دیه مردى كه به ناحق كشته شده، دویست حُلَّه یا دویست گاو یا صد شتر یا هزار گوسفند یا هزار دینار طلا و یا ده هزار درهم نقره است.
حُلَّه پرداختى به جهت دیه، بنابر نظر بسیارى باید یمنى باشد؛ چنان كه در تعریف آن گذشت. برخى، قائل به كفایت هر نوع جامه شده‏‌اند؛ هر چند جامه یمنى را اولى‏ دانسته‏‌اند.
[۹] توضیح المسائل مراجع ج۲، ص۸۲۴.
برخى نیز گفته‏‌‎اند:
احتیاط واجباحتیاط الزام‌آور را احتیاط واجب گویند
پرداخت جامه یمنى است.
[۱۱] منهاج الصالحین (سید محمدسعید حكیم)ج۳، ص۲۹۲.
[۱۲] جامع المسائل (بهجت)ج۵، ص۳۴۵.
حُلَّه پرداختى به جهت
دیهدیه دارای دو معنی لغوی_ به معنای راندن و رد کردن _و اصطلاحی_ به معنای مالی که در صورت وقوع جنایت باید ادا شود_ است و از آن در معنی اصطلاحی به خون بها و دیه مقدَّر نیز تعبیر می شود
باید سالم باشد و حُلَّه معیوب كفایت نمى‏‌‌كند.

پانویس


 
۱. شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۰۱۶.    
۲. ارشاد الأذهان، ج۲، ج۲۳۲-۲۳۳.    
۳. الروضة البهیة، ج۱۰، ص۱۷۶.    
۴. الدرّ المنضود (فقعانى)، ص۳۲۰.
۵. النخبة، ص۵۷.
۶. منهاج المؤمنین، ج۲، ص۲۸۰.
۷. کتاب السرائر، ج۳، ص۳۲۳.    
۸. جواهر الکلام ج۴۳، ص۴.    
۹. توضیح المسائل مراجع ج۲، ص۸۲۴.
۱۰. مبانی تکملة المنهاج ج۲، ص۱۹۰.    
۱۱. منهاج الصالحین (سید محمدسعید حكیم)ج۳، ص۲۹۲.
۱۲. جامع المسائل (بهجت)ج۵، ص۳۴۵.
۱۳. تحریر الوسیلة ج۲، ص۵۵۵.    


منبعفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳،ص ۳۶۹.    جعبه ابزار