حکم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف•حکم به ضم حاء و سکون کاف به معنای
رأی قاضیخطاب شرع و یا رأی صادر شده از قاضی را حکم می گویند
است.
•حکم به فتح حاء و کاف به معنای
حکم کنندهحکم به فتح حاء و کاف، از نامهای خدا و به معنای کسی است که در میان مردم داوری می‌کند
و از نام‌های خداست.جعبه ابزار