خانه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبه محل سکونت خانه می‌گویند و از
احکام\'\'\'احکام\'\'\' به مجموعه دستورالعمل‌هایی گفته می‌شود که یک دین برای پیروان خود وضع می‌کند
مرتبط با عنوان خانه در باب‌هاى ، ،
زکاتزکات صدقه مقدر به اصل شرع می باشد
،
خمسخُمس در اصطلاح شرع، حقی است که خروج آن از مال، واجب بوده و به دو قمست تقسیم می‌شود که یک قسمت آن سهم امام علیه السلام است و قسمت دیگر آن سهم سادات می‌باشد که به توضیح آن می‌پردازیم
،
حجحج یکی از فروع دین است
،
جهادجهاد بذل جان و مال در راه خدا در جنگ با دشمن اسلام و مسلمانان است
،
تجارتتجارت به معانی خرید و فروش، مطلق کسب و داد و ستد، داد و ستد به قصد سود بردن است
، ،
صلحصلح یکی از اقسام عقود می‌باشد
،
اجارهاجاره در لغت از ریشه اجر به معنای رهانیدن، به فریاد رسیدن، چیزی را به فرد دادن می‌باشد
،
نکاح==معنای نکاح== (مصدر نکح ینکح بر وزن ضرب یضرب می‌باشد لسان العرب، ماده «نکح»
،
اطعمه و اشربهاطعمه و اشربه یکی از اقسام احکام، در اسلام است
و
دیاتدیات اموال ثابت بر ذمه انسان به سبب جنایت بر انسان آزاد می‌باشد
سخن گفته‌اند.


کراهت دفن میت در منزلدفندفن در لغت به معنای به خاک سپردن مرده، پنهان کردن چیزى در زیر خاک و مانند آن است
کردن
میتمیت که در فارسی به ان مرده یا درگذشته گفته می شود به کسی اطلاق می شود که با خروج و مفارقت روح از کالبد وی ، فعالیت‌‌های قلبی و عروقی او متوقف شده و اعمال مغزی وی بدون بازگشت از بین رفته باشد که این پدیده‌ آثاری حقوفی چون حال شدن دیون ، انحلال عقد نکاح بین میت و همسرش ، تعیین وراث متوفی و
در خانه،
مکروهمکروه امری است که راجح الترک باشد
است.

کراهت تخلی در جلوی خانهتخلیتخلّى به معنی ادرار یا غائط کردن انسان یکی از عناوین فقهی است که در باب طهارت آمده است
جلو در خانه‌ها،
کراهتکَراهت به فتح کاف یکی از احکام خمسه تکلیفی می‌باشد
دارد.

نماز در خانهقرار دادن جایى در خانه براى
نمازیکی از اعمال و تکالیفی که از طرف خداوند بر انسان واجب شده است نماز می باشد
، گفتن
اذانجملات مخصوص برای اعلام وقت نماز را اذان گویند، که به رسول خدا وحی شده است
در خانه و براى
زنزن مقابل مرد است
، نماز گزاردن در خانه، بلکه پستوى آن است. بنابر قول مشهور، نمازهای نافله را در خانه گزاردن افضل از
مسجدیکی ار مکان‌های مقدس اسلامی، مسجد است
است.

← کراهت نماز خواندن در خانه مجوسی و خانه دارای سگ


بنابر قول مشهور، خواندن نماز در خانه مجوسی و نیز خانه‌اى که در آن
سگسگ یکی از حیوانات معروف است که دارای انواع مختلف می‌باشد
- جز
سگ شکاریسگ شکارى از جمله سگ هایی است که آموزش می دهند تا از آن برای شکار استفاده شود
و گله - نگهدارى مى‌شود مکروه است.

← اولویت صاحب خانه برای امامت جماعت


صاحب خانه با داشتن شرایط
امامتامامت رهبری امت اسلامی پس از پیامبر گرامی اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) ==پنج محوردر بحث امامت== مباحث امامت بر پنج محور کلی استوار است: ۱
، براى امامت
جماعتنماز جماعت تجلی وحدت مسلمانان و تشكل آنان در هر صبح و شام است
در خانه‌اش از دیگران - جز علیه‌السلام- سزاوارتر است.

زکات دادن خانه‌دارصِرف داشتن خانه و مانند آن، مانع صدق عنوان فقیر شرعى نیست؛ از این رو، دادن
زکاتزکات صدقه مقدر به اصل شرع می باشد
به دارنده خانه - در صورتى که مخارج سالانه خود و عائله‌اش را بر حسب شأنش نداشته باشد - است.

خمس خانهخانه‌اى که
انسانانسان اصلش از «إِنْسیان» است، زیرا لغت شناسان عربی، مصغّر آن را «اُنیسیانْ» دانسته اند
بدان نیاز دارد، چنانچه از درآمد بین
سالسال به سال قمری و شمسی تقسیم می‌شود وسال شرعی که احکام مرتبط با زمان بر اساس آن تنظیم شده، سال قمری است که دوازده ماه می‌باشد
تهیه شده و متناسب با
شأنشأن به منزلت و مرتبت اجتماعی می گویند ==تعریف شأن== شأن‏ به معنی منزلت و مرتبت اجتماعی و فردی هر انسانی است و در فقه در ابوابی چون زکات و نکاح و غیره بحث شده است مراد از شأن، مقام و منزلت خانوادگى و اجتماعى انسان است که در شرع مقدس بدان توجه ویژه شده است
فرد باشد از مئونه به شمار مى‌رود و
خمسخُمس در اصطلاح شرع، حقی است که خروج آن از مال، واجب بوده و به دو قمست تقسیم می‌شود که یک قسمت آن سهم امام علیه السلام است و قسمت دیگر آن سهم سادات می‌باشد که به توضیح آن می‌پردازیم
ندارد.
[۱۴] توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۲۱-،۲۲ م۱۷۷۵.


شرط استطاعت برای حجداشتن آنچه در زندگی
ضروریضروری به دو معنای بدیهی، لازم و هر آنچه چاره‌ای از آن نیست
است، از قبیل خانه مناسب با شأن، تحقق بخش
استطاعتاستطاعت در دو معنای قدرت بر انجام تکلیف و قدرت شرعی بر انجام مناسک حج به کار رفته است
نیست. بنابراین، اگر کسى خانه‌اش را بفروشد و با
پولپول، رایج‌ترین واسطه دادو‌ستد، وسیله مبادله، معیار سنجش ارزش، ذخیره ارزش و وسیله پرداخت تعهدات می‌باشد
آن
حجحج یکی از فروع دین است
بگزارد، از حَجة الاسلام کفایت نمى‌کند.
برخى گفته‌اند: داشتن ضروریات زندگى یا قیمت آن نیز، هرچند به صورت اجاره‌اى
شرطشرط امری محتمل الوقوع در آینده که طرفین حدوث اثر حقوقی را متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع می‌نمایند
تحقق استطاعت است.
در نتیجه کسى که نه خانه دارد و نه پول
اجارهاجاره در لغت از ریشه اجر به معنای رهانیدن، به فریاد رسیدن، چیزی را به فرد دادن می‌باشد
کردن آن را، مستطیع نیست.
برخى، عدم
وجوبوجوب یکی از احکام خمسه تکلیفی می‌باشد
حج را به صورت حرجى بودنِ نداشتن ضروریات زندگى محدود کرده‌اند.
[۱۶] مناسک (مراجع)، ص۲۳.


← میقات کسانى که محل سکونتشان به مکه نزدیک‌ تر است


میقاتراه‌هایی که خدواند برای ورود به بیت الله الحرام بیان فرموده و رسول گرامی اسلام جایگاه و زمان آن را معین فرموده است را میقات گویند
کسانى که محل سکونتشان از میقات‌هاى معروف به
مکهمَکّه نام شهری است در کشور پادشاهی عربستان سعودی واقع در شبه جزیره عربستان که اعمال حج در آن انجام می‌شود
نزدیک‌‌تر است خانه‌هاى آنان است.

← قطع تلبیه با مشاهده خانه‌های مکه


کسى که براى
عمره تمتععمره تَمَتُّع یکی از اقسام عمره است
محرممُحَرَّم به ضم میم و فتح حاء و تشدید راء به فتح به اولین ماه سال قمری گفته می‌شود
شده، با خانه‌هاى مکه
تلبیهتلبیه یکی از واجبات احرام است و به معنای لبیک گفتن است
را قطع مى‌کند.

خانه‌های اهل ذمهبنابر قول مشهور، براى
اهل ذمهاهل ذمه یا ذمی (کافر ذمی) به اهل کتاب متعهد به شرایط پیمان ذمه اطلاق می شود
ساکن در اسلامى نیست خانه‌هاى خود را مساوى یا بلندتر از خانه‌هاى
مسلمانشانمسلمان کسی است که به دین اسلام باور دارد
بنا کنند.

فروختن خانه های مکهدر
جوازجواز: اباحه، صحّت، عدم لزوم عقدو نافذ بودن
خانه‌هاى مکه
اختلافاختلاف ضد اتفاق است
است. قول به جواز منسوب به مشهور است.

مستثنیات دینخانه متناسب با
شأنشأن به منزلت و مرتبت اجتماعی می گویند ==تعریف شأن== شأن‏ به معنی منزلت و مرتبت اجتماعی و فردی هر انسانی است و در فقه در ابوابی چون زکات و نکاح و غیره بحث شده است مراد از شأن، مقام و منزلت خانوادگى و اجتماعى انسان است که در شرع مقدس بدان توجه ویژه شده است
مالک از مستثنیات است. بنابراین، بر بدهکار
واجبواجب در اصطلاح فقه اسلامی ، فعلی است که تارک آن در دنیا مستحق ذم و در آخرت مستحق عقاب باشد
نیست جهت اداى دین خود آن را بفروشد.

بالکن و در و پنجره در خانهاحداث
بالکنبالکن همان پیش‏آمدگى در طبقه فوقانى ساختمان هست و از آن به مناسبت در بابهاى طهارت، صلات و صلح سخن گفته شده است
براى خانه در خیابان یا کوچه غیر بن‌بست، در صورت عدم مزاحمت براى رهگذران اشکال ندارد و در کوچه بن‌بست تنها با
رضایترضایت به معنای خشنودی و خرسندی است که در باب بیع، نکاح و
ساکنان آن روا است؛ همچنین گشودن در به جهت رفت و آمد به کوچه بن‌بست از سوى کسى که فقط
دیوارديوار بنايي عمودي از سنگ يا مانند آن است
خانه‌اش به سمت کوچه است بدون
اذناذن، رخصت در تصرف از سوی مالک يا شخص به منزله مالک را گویند
صاحبانش نیست؛ لیکن گذاشتن
پنجره==جایگاه در فقه== پنجره یا همان دريچه به مناسبت در بابهاى طهارت، صلات و صلح از آن سخن رفته است
جایز است. گشودن پنجره به کوچه یا خیابان و حتى
ملکملک، به فتح میم و لام به معنای فرشته می‌باشد
دیگرى اشکال ندارد.

سکونت در خانه‌های مکهبنابر قول مشهور، جلوگیرى و
عمرهعمره نوعی زیارت خانه خدا با کیفیتی خاص می باشد
گزاران از سکونت در خانه‌هاى
مکهمَکّه نام شهری است در کشور پادشاهی عربستان سعودی واقع در شبه جزیره عربستان که اعمال حج در آن انجام می‌شود
بر مکیان
مکروهمکروه امری است که راجح الترک باشد
است.

خروج زن از منزل بدون اذن شوهرخروج
زنزن مقابل مرد است
از منزل بدون
اذناذن، رخصت در تصرف از سوی مالک يا شخص به منزله مالک را گویند
شوهر جایز نیست.

تهیه خانه و نفقه زنتهیه منزل - با خریدن یا اجاره کردن یا غیر آن -
جزءبخش معینی از یک مرکب را جزء آن می گویند
نفقهنفقه در لغت، به معنای هزینه و خرجی است و در اصطلاح، عبارت است از مالی که برای ادامه زندگی، صرف مخارج ضروری همسر و فرزندان، خویشاوندان و مانند آنها می‏شود؛ اعم از خوراک، پوشاک، مسکن و غیره
زن به شمار مى‌رود و بر
واجبواجب در اصطلاح فقه اسلامی ، فعلی است که تارک آن در دنیا مستحق ذم و در آخرت مستحق عقاب باشد
است.

جواز خوردن بدون اجازه از منزل بعضی اشخاصخوردنيکي از موضوعاتي که در فقه از احکام آن صحبت شده ،‌خوردن مي باشد
از خانه کسانى که در
آیهنماز و آباد کردن مساجدخداوند در قرآن کریم حق آباد کردن مساجد را تنها به‌مومنین عطا نموده است، آنجا که فرمود: «انّما یعمر مساجد الله من امن بالله و الیوم الاخر و اقام الصّلوة و آتی الزّکوة و لم یخش الاّ الله فعسی اولئک ان یکونوا من المهتدین؛ مساجد الهی را تنها کسی آباد می‌کند که ایمان به خدا و روز قیامت آورده و نماز را بر پا دارد و زکات را بپردازد و از چیزی جز خدا نترسد، امید است چنین گروهی هدایت یابند»
۶۱
سوره قرآن کریم در قالب مجموعه آیاتی نازل شده که خداوند متعال آنها را به سوره نام‌بردار ساخته است
مبارکه نور بدانها اشاره رفته، از قبیل
پدرپدر به معنای مردی است که دیگرى از نطفه‌ی‌ او- از طریق شرعی یا وطی به شبهه- به وجود آید یا صاحب شیر را گویند
، مادر،
برادربرادر، فرد مذکری است که از طرف پدر و مادر یا یکی از والدین با شخص مشترک باشد که از آن در بابهاى طهارت، صلات، نکاح،اطعمه و اشربه،ارث و شهادات آمده است
و ...؛ همچنین از خانه فرزند و شوهر بدون اذن آنان در صورت عدم
علمعلم دارای ارزش ذاتی می‌باشد و در دین مبین اسلام به علم ارزش و بهای بالایی داده شده است
به نارضایتى ایشان جایز است.

ورود به خانه دیگرانورود به خانه دیگرى بدون اذن، به نص
حرام==حرام در اصطلاح فقه== حرام در اصطلاح فقه، چیزی است که فعل آن شرعا سبب ذم و نکوهش گردد و یا امری است که فعل آن موجب عقاب شود
است. و در صورت ورود و دیدن از سوى
سگسگ یکی از حیوانات معروف است که دارای انواع مختلف می‌باشد
خانه، صاحب خانه
ضامنآن که ضمانت کسی را در اموال کند ضامن (ضمین)جابری عربلو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی، ص۱۲۴
نیست.
برخلاف ورود با اذن که در صورت آسیب دیدن موجب ضمان است.

سایر احکام خانهاختیاراختیار در چند معنا به کار رفته است: ۱
خانه وسیع، گذاشتن
قرآنقرآن، در اصل مصدر است و به کتابی که بر پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و آله‌و‌سلم) اختصاص پیدا کرده است گفته می‌شود
در آن و خواندن آن، دادن ولیمه جهت خریدن آن، خواندن
دعادعا در لغت به معناى خواندن و درخواست كردن است و در اصطلاح عبارت است از درخواست توأم با خضوع و تضرع بنده از خداوند
هنگام خروج از خانه، کردن بر اهل خانه هنگام دخول و بر خود در صورتى که کسى در خانه نباشد، کردن خانه و روشن کردن
چراغچراغ که در زبان عربی به آن مصباح میگویند وسیلۀ روشنایى است و در باب طهارت و صلات از آن سخن رفته است
در آن پیش از
غروبغروب، یعنی پنهان شدن خورشید از افق در سمت مغرب
است. در مقابل، نگهداری
سگسگ یکی از حیوانات معروف است که دارای انواع مختلف می‌باشد
- جز
سگ شکاریسگ شکارى از جمله سگ هایی است که آموزش می دهند تا از آن برای شکار استفاده شود
و گله - در خانه،
[۴۱] مفتاح الکرامة ج ۸، ص ۸۵.
خانه با
تصاویریکی از موارد اختلاف در احکام کشیدن تصویر و ساختن مجسمه است که از آن در باب تجارت و صلات بحث شده است
جانداران، اختیار خانه کوچک و دخول در خانه تاریک بدون
چراغچراغ که در زبان عربی به آن مصباح میگویند وسیلۀ روشنایى است و در باب طهارت و صلات از آن سخن رفته است


پانویس


 
۱. العروة الوثقی، ج۲، ص۱۲۸.    
۲. جواهر الکلام، ج۲، ص۶۱-۶۲.    
۳. العروة الوثقی، ج۲، ص۴۰۱.    
۴. جواهر الکلام، ج۹، ص۱۴۹.    
۵. العروة الوثقی، ج۲، ص۴۰۲.    
۶. العروة الوثقی، ج۲، ص۴۰۹.    
۷. جواهر الکلام، ج۱۴، ص۱۴۵.    
۸. العروة الوثقی، ج۲، ص۴۰۹.    
۹. جواهر الکلام، ج۸، ص۳۷۵.    
۱۰. جواهر الکلام، ج۸، ص۳۹۲.    
۱۱. العروة الوثقی، ج۲، ص۴۰۰.    
۱۲. جواهرالکلام، ج۱۳، ص۳۴۸.    
۱۳. جواهر الکلام، ج۱۵، ص۳۱۸.    
۱۴. توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۲۱-،۲۲ م۱۷۷۵.
۱۵. جواهر الکلام، ج۱۷، ص۲۵۳.    
۱۶. مناسک (مراجع)، ص۲۳.
۱۷. جواهر الکلام، ج۱۸، ص۱۱۳.    
۱۸. العروة الوثقی، ج۴، ص۶۷۰.    
۱۹. جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۸۴.    
۲۰. منهاج الصالحین (خویی)، ج۱، ص۴۰۰.    
۲۱. جواهر الکلام، ج۲۲، ص۳۵۲.    
۲۲. مسالک الافهام، ج۳، ص۱۶۸.    
۲۳. تحریر الوسیلة، ج۱، ص۶۵۰.    
۲۴. تحریر الوسیلة، ج۲، ص۲۱۱.    
۲۵. جواهر الکلام، ج۲۶، ص۲۴۳-۲۴۹.    
۲۶. جواهر الکلام، ج۲۰، ص۴۸-۵۰.    
۲۷. جواهر الکلام، ج۳۱، ص۱۴۷.    
۲۸. منهاج الصالحین (خویی)، ج۲، ص۲۸۹.    
۲۹. جواهر الکلام، ج۳۱، ص۳۳۶.    
۳۰. جواهر الکلام، ج۳۶، ص۴۰۶.    
۳۱. نور/سوره۲۴، آیه۲۸.    
۳۲. جواهر الکلام، ج۲۶، ص۲۲.    
۳۳. جواهر الکلام، ج۴۳، ص۱۳۴.    
۳۴. وسائل الشیعة، ج۵، ص۲۹۹.    
۳۵. وسائل الشیعة، ج۶، ص۲۰۵.    
۳۶. جواهر الکلام، ج۲۹، ص۵۱.    
۳۷. جواهر الکلام، ج۱۸، ص۱۴۱.    
۳۸. وسائل الشیعة، ج۱۲، ص۸۰.    
۳۹. وسائل الشیعة، ج۵، ص۳۱۷.    
۴۰. وسائل الشیعة، ج۵، ص۳۱۹.    
۴۱. مفتاح الکرامة ج ۸، ص ۸۵.
۴۲. جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۳۸.    
۴۳. کتاب المکاسب، ج۱، ص۱۹۷.    
۴۴. جواهر الکلام، ج۲۲، ص۴۳-۴۴.    
۴۵. وسائل الشیعة، ج۵، ص۳۰۲.    
۴۶. وسائل الشیعة، ج۵، ص۳۱۹.    


منبعفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳، ص۴۲۲.    
جعبه ابزار