دین (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدینمجموع دستورهای خداوند متعال به بندگان را، دین گویند
، یا شریعت به کسر دال به مجموعه قوانین الهی گفته می‌شود.
دینمالی که به صورت کلی ثابت بر ذمه شخص هست و ذمه شخص به آن مشغول می‌باشد را دَین گویند
،‌یا قرض به فتح دال مال کلّی ثابت بر ذمه شخص برای دیگری را گویند.


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار