راهنمای ویکی‌تست

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبرای اطلاع از ضوابط مقاله نویسی در ویکی به مقاله،
قوانین مقاله نویسی==عنوان اصلی== عنوان اصلی مقاله نامی است که مقاله‌ی شما با آن نام در سامانه‌ی ویکی‌فقه ذخیره می‌شود
مراجعه نمایید.
برای توضیح در مورد کیفیت ویرایش مقالات ویکی به مقاله
ویرایش مقاله==ویرایش مقاله== مقاله‌ای که در ویکی گذاشته می‌شود باید اصول ابتدایی ویرایش وویراستاری را داشته باشد
مراجعه نمایید.
برای مشاهده
شیوه‌نامه محتوایی==ساختار داخلی مقاله== ۱- چکیده‌ی هر مقاله باید دارای سه بخش باشد: الف: تعریف و چکیده‌ای از کل مقاله
اینجا را کلیک کنید.
لطفاعناوین مقالاتی که
مترادف==موارد و ضوابط ارجاع اصطلاحات== ===مترادف ها=== دو اصطلاح که مفهوم واحدی داشته باشند و یا هم معنا تلقی شوند مترادف نامیده می شوند
محسوب می شوند به یکدیگر ارجاع داده شود، برای اطلاع از ضوابط مقالات ارجاعی به مقاله
مترادف==موارد و ضوابط ارجاع اصطلاحات== ===مترادف ها=== دو اصطلاح که مفهوم واحدی داشته باشند و یا هم معنا تلقی شوند مترادف نامیده می شوند
مراجعه نمایید.جعبه ابزار