رشح

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افرشح‏ به معنای
جوشیدنجوشیدن‏ در دو معنا استعمال شده است
است که در باب و
آب جاریبه آب روان جوشيده از زمین مانند آب چشمه و قنات آب جاری گفته می‌شود
از آن سخن به میان آمده است.


معنای لغوی رشحرَشح تراوش کردن، تراویدن است.

معنای اصطلاحی رشحمراد از رشح در این جا خروج
آببه آنچه آب نامیده شود، هر چند به طور مَجاز آب گفته می‌شود
از
زمینزمین جایی است که همه موجودات زنده روی آن زندگی می کنند
به صورت تدریجى- و نه فوران- است.

کاربرد رشح در فقهاز این عنوان در باب طهارت سخن گفته‏اند.

رشح در آب جاریآب جارى، آبى است که از زمین مى‏جوشد و
جریانجریان به معنی روان شدن آب است و از احکام آن در باب طهارت و صلات سخن رفته است
مى‏یابد؛ لیكن در اینكه بیرون آمدن آب از زمین باید با فوران باشد تا عنوان آب جارى بر آن صادق باشد یا خروج آب به نحو رشح نیز در صدق عنوان آب جارىکفایت مى‏كند، اختلاف است.


پانویس


 
۱. جواهر الکلام ج۱، ص۷۳    
۲. العروة الوثقی‌ ج۱، ص۷۴-۷۵.    


منبعفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۹۸-۹۹.    
جعبه ابزار