رشق

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشمار
تیرتیر از ابزار جنگ و شکار می‌باشد
های مورد توافق در مسابقه تیراندازی را رِشق می‌گویند.


معنای رشق‏رِِشْق شمار تیرهاى مورد توافق در مسابقه ‏تیر اندازى است.

رِشق در فقهاز آن در باب
سبقمسابقه اسب دوانی و مانند آن مثل شتر سواری و غیره را سَبْق گویند
و
رمایهمسابقه تیراندازی را ‏رمایه گویند
سخن گفته‏اند.

احکام رِشقاز شرایط صحّت مسابقه تیراندازی، علم مسابقه دهندگان به تعداد تیرها است. بدین معنا که باید از ابتدا شمار تیرهایى که در مسابقه به کار مى‏روند معلوم باشد


پانویس


 
۱. المبسوط ج۶، ص۲۹۶.    
۲. الروضة البهیة ج۴، ص۴۲۸.    


منبعفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۱۰۱.    
جعبه ابزار