رشید

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افرشید از غلامان ترک تبار
عبیدالله بن زیاداِبْن زیاد، ابوحفص عبیدالله (م ۶۷ق /۶۸۶م)، سردار مشهور امویان و والی خراسان و عراق می‌باشد
به شمار می‌رفت. بنا بر نقل برخی از منابع او قاتل‌
هانی بن عروههانی ‌بن عروة، از بزرگان کوفه و از یاران خاص امام علی (علیه‌السلام) بود
است.


قاتل هانی بن عروهگفته شده که او و عده‌ای دیگر به دستور
عبیدالله بن زیاداِبْن زیاد، ابوحفص عبیدالله (م ۶۷ق /۶۸۶م)، سردار مشهور امویان و والی خراسان و عراق می‌باشد
،‌ هانی را به بازار گوسفند فروشان بردند تا گردن بزنند. پس از رسیدن به بازار، رشید با شمشیرش ضربتی بر‌ هانی زد؛ اما ضربتش کارگر نیفتاد از این‌رو ضربتی دیگر بر‌ هانی فرود آورد و او را به رساند.

عاقبت رشیدسالها بعد او به همراه مولایش -عبیدالله به زیاد- در نبرد خازر حضور یافت. کسانی که او را می‌شناختند رشید را به یکدیگر نشان می‌دادند و می‌گفتند: «او قاتل‌
هانی بن عروههانی ‌بن عروة، از بزرگان کوفه و از یاران خاص امام علی (علیه‌السلام) بود
است.» در این هنگام شخصی از میان سپاه
ابراهیم بن مالک اشتر{{{[[پرونده:۰۲۷۷
به نام عبدالرحمن بن حصین مرادی گفت: «
خداآفرینندۀ جهان هستی را خدا گویند
مرا بکشد اگر او را نکشم یا در راه انجام این کار کشته نشوم.» سپس با نیزه‌اش به رشید حمله برد و او را به هلاکت رساند.

پانویس


 
۱. بلاذری، احمد بن یحیی، انساب الاشراف، تحقیق محمد باقر محمودی، ج۲، ص۸۲، بیروت، دارالتعارف، چاپ اول، ۱۹۷۷.    
۲. طبری، محمد بن جریر، تاریخ الامم و الملوک (تاریخ الطبری)، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، ج۴، ص۲۸۴، بیروت، دارالتراث، چاپ دوم، ۱۹۶۷.    
۳. شیخ مفید، الارشاد، ج۲، ص۶۴، قم، کنگره شیخ مفید، ۱۴۱۳.    
۴. ابن اثیر، علی بن ابی الکرم، الکامل فی التاریخ، ج۴، ص۳۶، بیروت، دارصادر-داربیروت، ۱۹۶۵.    
۵. بلاذری، احمد بن یحیی، انساب الاشراف، تحقیق محمد باقر محمودی، ج۲، ص۸۲، بیروت، دارالتعارف، چاپ اول، ۱۹۷۷.    
۶. طبری، محمد بن جریر، تاریخ الامم و الملوک (تاریخ الطبری)، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، ج۴، ص۲۸۴، بیروت، دارالتراث، چاپ دوم، ۱۹۶۷.    
۷. شیخ مفید، الارشاد، ج۲، ص۶۴، قم، کنگره شیخ مفید، ۱۴۱۳.    
۸. ابن اثیر، علی بن ابی الکرم، الکامل فی التاریخ، ج۴، ص۳۶، بیروت، دارصادر-داربیروت، ۱۹۶۵.    
۹. بلاذری، احمد بن یحیی، انساب الاشراف، تحقیق محمد باقر محمودی، ج۲، ص۸۲، بیروت، دارالتعارف، چاپ اول، ۱۹۷۷.    
۱۰. طبری، محمد بن جریر، تاریخ الامم و الملوک (تاریخ الطبری)، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، ج۴، ص۲۸۴، بیروت، دارالتراث، چاپ دوم، ۱۹۶۷.    
۱۱. ابن اثیر، علی بن ابی الکرم، الکامل فی التاریخ، ج۴، ص۳۶، بیروت، دارصادر-داربیروت، ۱۹۶۵.    


منبعسایت پژوهه، برگرفته از مقاله «قاتلان امام حسین (علیه‌السلام)»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۳/۱۳.    جعبه ابزار