رشیدالدین فضل‌الله همدانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخواجه رشید الدین فضل الله بن عماد الدوله ابوالخیر بن موفق الدوله عالی همدانی دانشمند، سیاستمدار و مورخ و شاعر شیعی می‌باشد.


معرفی اجمالیخواجه رشید الدین فضل الله بن عماد الدوله ابوالخیر بن موفق الدوله عالی همدانی دانشمند، سیاستمدار و مورخ و شاعر شیعی بین سالهای ۶۳۸ تا ۶۴۵ ق در همدان به
دنیادنیا: جهان محسوس و مادّی، مقابل آخرت است
آمد. وی یکی از شخصیت‌های پرتوان و برجسته‌ای است که
تاریخ ایرانتاریخ ایران اسلامی، به مجموعه نگارش سرگذشت اقوام ساکنین ایرانی از سالیان دور، چه به‌گونه ادبی، جغرافیایی، سلسله‌ای یا عمومی بعد از ظهور اسلام که در اوایل، به صورت زبان عربی نگاشته می‌شد
پس از
اسلاماسلام، گرویدن به آیین آسمانی حضرت محمد صلّی اللّه علیه و آله را گویند که یکی از ادیان توحیدی و ابراهیمی است و از جامعیت خاصی نسبت به دیگر ادیان برخوردار است
به خود دیده است. خواجه به شهادت آثاری که از او به جای مانده سیاستمداری خدوم برای مردم و مملکت خود بوده و گذشته از آن در عصر خود به کلیه دانش‌های فنی موجود در حرفه‌های پزشکی
ایرانایران هجدهمین کشور جهان از نظر وسعت است و مساحت آن یک میلیون و ۶۴۸ هزار و ۱۹۵ کیلومترمربع است
و هند و یونان دست یافته است وی همچنین مورخی نکته سنج و دقیق و خبیر و عالمی آینده نگر به شمار می‌آید.
خواجه از دانشمندان چین و تبت و ایغور و فرنگ و
عربلفظ اعراب در موارد متعددی در قرآن بیان شده است و معارفی را در ذیل آن آمده است
که در ایران به سر می‌بردند اطلاعات جامعی به دست آورد. او بی مبالغه مردی دانشمند و ادیب و مورخ بود و به علوم عمده روزگار و از جمله گیاه شناسی و ریاضی و هیئت و دانش‌های دینی چون کلام و نیز کارهای دیوانی آشنایی تام داشت.

آثاراز خواجه رشید الدین کتب و آثار متعددی به جای مانده‌اند که از آن میان میتوان به لطائف الحقائق، ، السلطانیه، مفتاح التفاسیر، تاریخ غازان، تقسیم الموجودات، التوضیحات، جامع رشیدی، جوابات المسائل الکلامیه و دیوان
شعرشعر سخنی ادبی و غالباً موزون و داراى قافیه که بیان کننده عواطف و تخیل گوینده است؛ از آن به مناسبت در بابهاى طهارت، صلات، صوم، حج و تجارت سخن گفته‏اند
وی اشاره کرد.

عناوین مرتبطتاریخ مبارک غازانی (کتاب)«تاریخ مبارک غازانی»، اثر فارسی رشیدالدین فضل الله بن عمادالدوله ابواخیر، هسته اصلی « جامع التواریخ » بوده و در بردارنده تاریخ ایلخانان در ایران ، از هولاکو تا غازان خان می‌باشد


منبعنرم افزار تاریخ اسلامی ایران، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.جعبه ابزار