رضایت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افرضایت به معنای خشنودی و خرسندی است که در باب بیع، نکاح و ... به آن پرداخته شده است.جعبه ابزار