رکعت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمجموع قیام، رکوع و سجود را رکعت گویند. از عنوان رکعت در باب صلات سخن گفته‏اند.


تحقق رکعت

[ویرایش]

در تحقق رکعت به قیام، رکوع و دو سجده تا برداشتن پیشانی از سجده دوم، شک و اختلافى نیست؛ لیکن به کمتر از آن اختلاف است. مجموع افعال از قیام تا برداشتن سر از سجده دوم؛ مجموع افعال از قیام تا اتمام ذکر واجب سجده دوم؛ مجموع افعال از قیام تا گذاشتن پیشانى بر محل سجود در سجده دوم و مجموع افعال از قیام تا رکوع، چهار قول در مسئله است. قول نخست، مشهور است.

شک در دو رکعت اول

[ویرایش]

هرگاه متعلق شک در نماز، دو رکعت نخست باشد، شرط صحّت شک و عدم وجوب اعاده نماز، وقوع آن پس از اکمال دو رکعت است و در صورت عروض شک پیش از اکمال رکعت دوم، نماز باطل مى‏شود؛ لیکن در اینکه اکمال رکعت به چه چیز تحقق مى‏یابد اختلاف است که بدان اشاره شد.
[۵] مفتاح الکرامة ج۶، ص۱۵۱۹.


درک یک رکعت از آخر وقت

[ویرایش]

درک یک رکعت از آخر وقت، به منزله درک تمامى رکعات نماز در وقت است. بنابر این، کسى که تنها به اندازه یک رکعت، زمان دارد، باید نماز را به نیّت ادا بگزارد. در اینکه ادراک رکعت با چه چیز تحقق مى‏یابد، اختلاف یاد شده در این جا نیز جارى است.
[۶] مصابیح الظلام ج۵، ص۵۱۵-۵۱۸.


پیوستن به جماعت در رکوع

[ویرایش]

بنابر قول مشهور، پیوستن به جماعت و اقتدا به امام در حال رکوع، ادراک یک رکعت به شمار مى‏رود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. الحدائق الناضرة ج۹، ص۲۲۶-۲۲۷    
۲. جواهر الکلام ج۱۲، ص۳۳۷-۳۴۰.    
۳. ذکری الشیعة ج۴، ص۸۰.    
۴. مدارک الأحکام ج۴، ص۲۵۷.    
۵. مفتاح الکرامة ج۶، ص۱۵۱۹.
۶. مصابیح الظلام ج۵، ص۵۱۵-۵۱۸.
۷. غنائم الأیام ج۲، ص۱۸۸.    
۸. جواهر الکلام ج۷، ص۲۵۷.    
۹. جواهر الکلام ج۱۳، ص۱۴۶.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۱۲۵-۱۲۶.    
جعبه ابزار