سال

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسال به سال قمری و شمسی تقسیم می‌شود و سال شرعی که
احکام\'\'\'احکام\'\'\' به مجموعه دستورالعمل‌هایی گفته می‌شود که یک دین برای پیروان خود وضع می‌کند
مرتبط با زمان بر اساس آن تنظیم شده، سال قمری است که دوازده ماه می‌باشد. از عنوان سال در بابهاى ، ،
زکاتزکات صدقه مقدر به اصل شرع می باشد
،
خمسخُمس در اصطلاح شرع، حقی است که خروج آن از مال، واجب بوده و به دو قمست تقسیم می‌شود که یک قسمت آن سهم امام علیه السلام است و قسمت دیگر آن سهم سادات می‌باشد که به توضیح آن می‌پردازیم
،
حجرحجر بازداشتن شخص از تصرف در اموالش می‌باشد
،
وصیتوصیت به معنای توصیه و سفارش فردی با فرد دیگر است
،
نکاح==معنای نکاح== (مصدر نکح ینکح بر وزن ضرب یضرب می‌باشد لسان العرب، ماده «نکح»
و
طلاقدر لغت براي واژه طلاق معاني متعددي ذكر شده است كه از جمله رهايي، آزاد كردن، ترك كردن، واگذاشتن، مفارقت و جدايي است
سخن گفته‏اند.


معنای سالدوازده ماه را یک سال می‌گویند.

معنای سال شرعیسال شرعی که
احکام\'\'\'احکام\'\'\' به مجموعه دستورالعمل‌هایی گفته می‌شود که یک دین برای پیروان خود وضع می‌کند
مرتبط با زمان بر اساس آن تنظیم شده، سال قمری است که دوازده ماه است.

← معنای ماه قمری


بر اساس محاسبه نجومى، یک ماه قمرى- که به فاصله زمانى قرار گرفتن دوباره
خورشیدخورشید به معنای آفتاب است
و ماه بر یک خط نصف النهار و یا مقارنه مجدد آن دو اطلاق مى‏گردد- ۲۹
روزروز در معنای زمان بین طلوع فجر صادق و غروبآفتاب و نیز در معنای مقابل شب به کار رفته است
و دوازده ساعت و ۴۴ دقیقه است. بنابر این، سال قمرى ۳۵۴ روز و هشت ساعت و ۴۸ دقیقه خواهد بود؛ لیکن از آنجا که مقدار زمان هر سال، هشت ساعت و ۴۸ دقیقه، افزون‏تر از ۳۵۴ روز است، به طور تقریب در هر سه سال قمرى یک سال کبیسه و به طور دقیق در هر سى سال، یازده سال کبیسه اتفاق مى‏افتد که شمار آن ۳۵۵ روز خواهد بود.
[۱] رسالة حول مسألة رؤیة الهلال، ص۱۹.


معنای سال شمسیسال شمسی عبارت است از مدت یک دوره حرکت انتقالی
زمینزمین جایی است که همه موجودات زنده روی آن زندگی می کنند
به دور خورشید و معادل است با دوازده ماه شمسى و ۳۶۵ روز و پنج ساعت و ۴۸ دقیقه و ۴۶ ثانیه.

احکام سال
سن یائسگیبنابر قول مشهور، زن غیر قرشی و زن غیر نبطی با سپرى شدن پنجاه سال قمرى از عمرش یائسه مى‏شود. سن یائسگى در زن قرشى و نبطى اتمام شصت سال قمری است.

شرط وجوب نماز میت بر میت طفلخواندن
نماز میتنماز میت پس از مراسم غسل و کفن کردن میّت، بر جنازه او نماز مخصوصی خوانده میشود که نماز میّت نام دارد
بر میت طفل که شش سال قمرى او تمام شده باشد
واجبواجب در اصطلاح فقه اسلامی ، فعلی است که تارک آن در دنیا مستحق ذم و در آخرت مستحق عقاب باشد
است.

شرط تعلق زکات به انعام ثلاثه و نقدیناز شرایط تعلق
زکاتزکات صدقه مقدر به اصل شرع می باشد
به
انعام ثلاثبه شتر، گاو و گوسفند اَنعام ثلاث می‌گویند که از آن در بابهای زکات، حج، نکاح، صید و ذباحه و اطعمه و اشربه سخن رفته است
(، گوسفند و
شترشتر حیوانی معروف است و از آن در ابواب مختلف فقهی، مانند طهارت، صلات، زکات، حج، جهاد، تجارت، اطعمه و اشربه و دیات نام برده‏اند
) و نقدین (طلا و نقره) گذشت یک سال قمرى از مالکیت مالک نسبت به آنها است؛ بدین معنا که با سپرى شدن یازده ماه ملکیت و ورود در ماه دوازدهم، زکات آنها
واجبواجب در اصطلاح فقه اسلامی ، فعلی است که تارک آن در دنیا مستحق ذم و در آخرت مستحق عقاب باشد
مى‏شود. بنابر این، چنانچه در طول مدت یازده ماه یکى از شرایط
وجوبوجوب یکی از احکام خمسه تکلیفی می‌باشد
زکات، همچون
عقلعقل در لغت به معنای امساک و نگاهداری ، بند کردن ، باز ایستادن ، و منع چیزی است
و نصاب از بین برود، سال باطل و
زکاتزکات صدقه مقدر به اصل شرع می باشد
منتفى مى‏شود.

زمان پرداخت خمس سود کسبزمان پرداخت
خمسخُمس در اصطلاح شرع، حقی است که خروج آن از مال، واجب بوده و به دو قمست تقسیم می‌شود که یک قسمت آن سهم امام علیه السلام است و قسمت دیگر آن سهم سادات می‌باشد که به توضیح آن می‌پردازیم
سود کسب، سپرى شدن یک سال از آغاز به کسب و کسر هزینه‏هاى انجام گرفته در طول سال است؛ هر چند
انسانانسان اصلش از «إِنْسیان» است، زیرا لغت شناسان عربی، مصغّر آن را «اُنیسیانْ» دانسته اند
مى‏تواند قبل از سپرى شدن سال نیز با احتساب و تخمین مئونه سال از پیش و کسر کردن آن، خمس باقى مانده درآمد را بدهد.

← تعیین سال شمسی به عنوان سال خمسی


تعیین سال شمسی به عنوان سال خمسی و محاسبه خمس بر اساس آن بدون اشکال است.
[۷] توضیح المسائل مراجع ج۲، ص۱۵-۱۶.


سن بلوغسن بلوغیکی از نشانه‌های بلوغ در فقه، رسیدن کودک به سن معینی است که به استناد احادیث معلوم شده است
بنابر قول مشهور در
دختردختر دو معنا دارد یکی به معنای فرزند مونث است که در مقابل پسر می باشد و دیگری به معنای دوشیزه و باکره است ==معانی اصطلاحی دختر== دختر یعنی فرزند اناث، که مقابل پسر و انسان مؤنث که مقابل مذکر است یا دوشیزه‏ و باکره
نه و در
پسربه فرزند ذکور پسر گفته می‌شود و از آن به مناسبت در بابهای صلاة، صوم، نکاح و ارث سخن رفته است
، پانزده سال قمرى تمام است. بنابر این، چنانچه قبل از آن دیگر نشانه‏هاى ، همچون
احتلاماحتلام در دو معنای خروج منی و خروج منی در خواب به کار رفته است
و روییدن موی زهار، تحقق نیافته باشند، با رسیدن به سن یاد شده
حکم•حکم به ضم حاء و سکون کاف به معنای رأی قاضی است
به بلوغ فرد مى‏شود.

وصیت کودکبر عدم صحّت
وصیتوصیت به معنای توصیه و سفارش فردی با فرد دیگر است
کودکدر این مقاله واژه «کودک» از جهت لغوی و فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است
قبل از ده سالگى ادعاى
اجماع«اجماع» اصطلاحی اصولی است و یکی از ادلّه اربعه به شمار می‌رود
شده است و پس از آن بنابر قول مشهور، وصیت در راههاى خیر، براى خویشاوندان و غیر آنان و نافذ است.

حضانت فرزندبا جدا شدن
زنزن مقابل مرد است
و مرد از یکدیگر و بروز اختلاف بر سر
حضانتبه حفظ و نگهداری و تربیت طفل حضانت گفته می شود
فرزند، بنابر قول مشهور- که بر آن ادعاى
اجماع«اجماع» اصطلاحی اصولی است و یکی از ادلّه اربعه به شمار می‌رود
نیز شده- در دو سال نخست زندگى کودک (دوران شیر خوارگى) مادر در امر حضانت سزاوارتر از
پدرپدر به معنای مردی است که دیگرى از نطفه‌ی‌ او- از طریق شرعی یا وطی به شبهه- به وجود آید یا صاحب شیر را گویند
است و پس از آن، در پسر، اولویت با پدر و در
دختردختر دو معنا دارد یکی به معنای فرزند مونث است که در مقابل پسر می باشد و دیگری به معنای دوشیزه و باکره است ==معانی اصطلاحی دختر== دختر یعنی فرزند اناث، که مقابل پسر و انسان مؤنث که مقابل مذکر است یا دوشیزه‏ و باکره
تا هفت سالگى اولویت با مادر و پس از آن با پدر خواهد بود.

عدم محرمیت کودکی که بیش از دو سال شیر داده می‌شودمدت کامل شیردادن دو سال است و شیردادن به کودک پس از دو سالگى موجب محرمیت نمى‏گردد.

طلاق زنی که شوهرش مفقود شدهزنى که شوهرش مفقود شده، چنانچه کسى که هزینه زندگى او را تأمین کند وجود نداشته باشد و به
حاکم شرعحاكم شرع حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقيم يا با واسطه است، بيشترين كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است
رجوع کند، حاکم ضمن تعیین مهلت چهار ساله براى او، از حال شوهرش جست وجو مى‏کند و در صورت نیافتن او، زن را
طلاقدر لغت براي واژه طلاق معاني متعددي ذكر شده است كه از جمله رهايي، آزاد كردن، ترك كردن، واگذاشتن، مفارقت و جدايي است
و پس از انقضاى عده وفات، به او اجازه
ازدواجازدواج، همسر گرفتن مرد یا زن است که به سبب عقد ازدواج همراه با شرایط آن، تحقّق می‌یابد و از آن در باب نکاح و نیز به مناسبت در باب جهاد سخن رفته است
با مردى دیگر مى‏دهد.


پانویس


 
۱. رسالة حول مسألة رؤیة الهلال، ص۱۹.
۲. جواهر الکلام ج۳، ص۱۶۱-۱۶۳.    
۳. جواهر الکلام ج۱۲، ص۴.    
۴. جواهر الکلام ج۱۵، ص۹۷.    
۵. الحدائق الناضرة ج۱۲، ص۳۵۳.    
۶. جواهر الکلام ج۱۶، ص۸۱-۸۲.    
۷. توضیح المسائل مراجع ج۲، ص۱۵-۱۶.
۸. جواهر الکلام ج۲۶، ص۱۶-۲۸.    
۹. جواهر الکلام ج۲۸، ص۲۷۱.    
۱۰. جواهر الکلام ج۳۱، ص۲۸۴-۲۹۰.    
۱۱. جواهر الکلام ج۳۲، ص۲۹۳.    


منبعفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۳۵۵-۳۵۶.    
جعبه ابزار