شارع

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبه وضع کننده قوانین شرعی شارع‏ می‌گویند که در اصطلاح به و اکرم (صلی الله علیه و آله) اطلاق می شود.


شارع در لغتشارع به معناى وضع و تشریع کننده
شریعتشَریعت به معنی آنچه خداوند متعال براى بندگان خود وضع و تشریع کرده است، می باشد
(مجموع تکالیف و فرامین الهى) خداى متعال و به معناى تبیین و تفسیر کننده
شریعتشَریعت به معنی آنچه خداوند متعال براى بندگان خود وضع و تشریع کرده است، می باشد
، رسول اکرم صلّى اللَّه علیه و آله مى‏ باشد و در
فقه‌فقه، به معنای فهمیدن و درک کردن می باشد که به استنباط احکام شرع کمک می‌کند
شارع به هر دو معنا اطلاق شده است.
[۱] إرشاد الطالب ج۳، ص۲۱.


شارع در روایاتبر اساس متعدد، مقام و وضع قوانین که از آن به ولایت تشریعی تعبیر مى‏ شود، از جانب خداوند به رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله عطا شده است؛از این رو، عنوان شارع بر آن حضرت نیز اطلاق مى‏ گردد.

بیان روایت از امام صادق علیه السلامدر روایتى از علیه السّلام چنین آمده است: «خداوند رسول خود را به نیکوترین
ادبادب (به فتح همزه و باء) به معنای شگفت ، عجب، لغت نامه دهخدا، علی اکبر دهخدا، ج۱، ص۱۵۵۷ – ۱۵۵۸
، ادب آموخت (و به
اخلاقاخلاق، جمع خلق به معنای خصلت‌های نفسانی انسان اعم از فضائل و رذائل است
نیکو آراست) و آنگاه که آن را کامل گردانید، فرمود «إنَّكَ لَعَلى‏ خُلُقٍ عَظِیم؛ تو به نیکو خلقى عظیم آراسته‏ اى». سپس امر و امت را به وى سپرد تا بندگانش را
تربیتتربیت یعنی پرورش در جهت رشد و کمال
و
تدبیرمشروط کردن آزادی برده به وفات مولا را تدبیر می‌گویند
کند. پس از آن فرمود: «مَا آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا؛ آنچه پیامبر براى شما آورد، آن را بپذیرید و آنچه شما را از آن بازدارد، از آن دست بردارید». رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله مؤید و مسدّد به روح القدس بود و لغزش و
خطاخطا در دو معنا استعمال شده است
در او راه نداشت. سپس خداوند متعال
نمازیکی از اعمال و تکالیفی که از طرف خداوند بر انسان واجب شده است نماز می باشد
را دو
رکعتمجموع قیام، رکوع و سجود را رکعت گویند
، دو رکعت و در مجموع ده
رکعتمجموع قیام، رکوع و سجود را رکعت گویند
واجبواجب در اصطلاح فقه اسلامی ، فعلی است که تارک آن در دنیا مستحق ذم و در آخرت مستحق عقاب باشد
کرد. پس از آن، رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله به دو رکعت نماز ظهر، عصر و عشا، دو رکعت افزود که ترک آنها نیست مگر در
سفرسفر عبارت است از خارج شدن از محل زندگى به قصد پیمودن مسافتى خاص که موجب قصر نماز و افطار روزه گردد
، و یک رکعت به نماز مغرب افزود که ترک آن در
حضربه شهر و روستا حَضَر گفته می شود
و
سفرسفر عبارت است از خارج شدن از محل زندگى به قصد پیمودن مسافتى خاص که موجب قصر نماز و افطار روزه گردد
نیست، سپس خداى متعال همه آنها را به آن حضرت
اجازهاجازه به معنی اظهار رضایت و صدور جواز انجام عمل یا روی دادن حالتی می باشد
داد. در پى آن، نمازهای واجب هفده رکعت شد.
در ادامه ، امام صادق علیه السّلام موارد دیگرى از آنچه رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله را کرده و
خداآفرینندۀ جهان هستی را خدا گویند
وند به او
اجازهاجازه به معنی اظهار رضایت و صدور جواز انجام عمل یا روی دادن حالتی می باشد
داده است، مى‏ شمارد که عبارتند از: ۳۴ رکعت شبانه روزى،
روزهخودداری (امساک) از مفطرات در روز به قصد تقرب به خدا را روزه گویند
، سه روز در هر ماه و
حرام==حرام در اصطلاح فقه== حرام در اصطلاح فقه، چیزی است که فعل آن شرعا سبب ذم و نکوهش گردد و یا امری است که فعل آن موجب عقاب شود
کردن هر مست کننده.

اطلاق شارع بر امامانبر حسب متعدد، مقام ولایت تشریعی براى علیهم السّلام نیز ثابت است.پانویس


 
۱. إرشاد الطالب ج۳، ص۲۱.
۲. جامع الخلاف و الوفاق، ص۲۶۵.    
۳. بحوث فقهیة مهمه، ص۵۳۶.    
۴. قلم/سوره۶۸، آیه۴.    
۵. حشر/سوره۵۹، آیه۷.    
۶. اصول کافی ج۱، ص۲۶۶.    
۷. اصول کافی ج۱، ص۲۶۵-۲۶۸.    


منبعفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۴، ص۵۸۸-۵۸۹.    جعبه ابزار