شهادت (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشهادت در معانی متفاوتی استعمال شده است:
شهادت به معنای گواهی دادن از روی علم و یقین.
شهادت به معنای کشته شدن در راه خدا.جعبه ابزار