قرن (عیب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقَرَن به فتح قاف و راء
استخوانیاستخوان: از اجزاء معروف بدن است
است در
فرجفرج آلت تناسلی مادینه را می‌گویند
که مانع می‌گردد و
زنیزن مقابل مرد است
را که دارای این عیب باشد قرناء گویند.


حکم زن قرناءقرناء بودن یکی از عیوب مجوز
فسخ فسخ در لغت به معنای نقض، زایل گردانیدن، تباه كردن و شكستن آمده است
نکاح==معنای نکاح== (مصدر نکح ینکح بر وزن ضرب یضرب می‌باشد لسان العرب، ماده «نکح»
است.

منبعجابری عرب‌لو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه فارسی، ص۱۴۰.
جعبه ابزار