عنوانی با این نام ایجاد نشده است : قصد

همینک آن را ایجاد کنید


  سایر عناوین مشابه :
 • قصد اختصار•
 • قصد بیان بعد از ابهام•
 • قصد عموم•
 • قصد مبالغه و بلاغت•
 • قصد ضروری
 • قصد قیام ابوسفیان بر ضد ابوبکر
 • نقش قصد لذت در حرمت نگاه
 • وضع تعینی قصدی
 • وضع تعینی لاقصدی
 • نقش قصد و عمد در ضمان اتلاف
 • مقصد اقصی‌ (کتاب)
 • سوء قصد به مقامات سیاسی
جعبه ابزار