عنوانی با این نام ایجاد نشده است : لفظ

همینک آن را ایجاد کنید


  سایر عناوین مشابه :
 • لفظ خاص
 • لفظ مرتجل
 • لفظ مشترک
 • لفظ مشکل
 • لفظ مفرد (مقابل جمع)
 • لفظ منقول
 • لفظ مؤوّل
 • لفظ نص
 • لفظ در منطق
 • تواتر لفظی
 • متواتر لفظی
 • اصل لفظی
 • ظن غیر لفظی
 • ظن لفظی
 • ظهور لفظی
 • احوال لفظ
 • ادله لفظی
 • دلالت غیر لفظی
 • دلالت لفظی
 • رده:اصول لفظی
 • دواعی لفظی مجاز
 • استعاذه لفظی
 • ناسخ غیر لفظی خام
 • ناسخ غیر لفظی
 • ناسخ لفظی خام
 • ناسخ لفظی
 • استعمال لفظ تثنیه در معانی متعدد
 • استعمال لفظ جمع در معانی متعدد
 • استعمال لفظ در شخص
 • استعمال لفظ در صنف
 • استعمال لفظ در لفظ
 • استعمال لفظ در مثل
 • استعمال لفظ در معنای حقیقی
 • استعمال لفظ در معنای حقیقی و مجازی
 • اشتراک لفظی
 • استعمال لفظ در معانی متعدد
 • اطلاق لفظی
 • اقتضای لفظی
 • اصول لفظی
 • اصول لفظی عدمی
 • اصول لفظی وجودی
 • خبر متواتر لفظی
 • قرینه غیرلفظی
 • قرینه لفظی
 • لحاظ لفظ و معنا خام
 • لحاظ ماده لفظ خام
 • تعارض احوال لفظ
 • تواتر لفظی اصول
 • متشابه لفظی
 • متشابه لفظی و معنوی
 • ائتلاف لفظ با لفظ
 • ائتلاف لفظ با معنی
 • اتصال لفظ و اختلاف معنا
 • طباق لفظی
 • غرابت لفظ
 • عطف بر لفظ
 • تاکید لفظی•
 • تحریف لفظی•
 • تعبیر از ماضی به لفظ مستقبل•
 • تعبیر از مستقبل به لفظ ماضی•
 • ترجمه لفظی قرآن•
 • حقیقت لفظی•
 • خطاب تثنیه به لفظ مفرد•
 • خطاب تثنیه به لفظ واحد•
 • جناس لفظی
 • ذکر لفظ اجمل
 • خطاب جمع به لفظ تثنیه•
 • خطاب جمع به لفظ مفرد•
 • خفت لفظ•
 • عوامل لفظی تشابه
 • عوامل لفظی و معنوی تشابه
 • خطاب مفرد به لفظ جمع•
 • خطاب مفرد به لفظ تثنیه•
 • سبب لفظی مد
 • صیغه یا لفظ ابراء
 • دلالت جزء لفظ بر جزء معنا
 • رعایت تقدم و تأخر لفظ
 • اضطراب لفظ
 • حدیث شاهد لفظی
 • حدیث مستفیض لفظی
 • خاص (لفظ)
جعبه ابزار