عنوانی با این نام ایجاد نشده است : مجازات

همینک آن را ایجاد کنید


  سایر عناوین مشابه :
 • مجازات قرآن
 • مجازات قرآن از دیدگاه سلفیه
 • مجازات ایراد ضرب عمدی ساده
 • تلخیص‌البیان فی مجازات‌القرآن
 • فلسفه مجازات ارتداد
 • اصل قانونی بودن مجازات
 • نحوه تعیین مجازات تعزیری
 • قلمرو مجازات تعزیری
 • قلمرو مجازات تعزیری اصل
 • المجازات النبویة (کتاب)
 • فلسفه مجازات
 • اصل تساوی مجازات‌ها
 • اصل سرزمینی بودن جرائم و مجازات‌ها
 • اصل شخصی بودن جرائم و مجازات
 • اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها
 • اصول حاکم بر مجازات‌ها
 • تبدیل مجازات‌ها
 • تخفیف مجازات
 • تعلیق اجرای مجازات
 • شرط تشدید مجازات در دادگاه تجدیدنظر
 • سقوط مجازات (حقوق جزا)
جعبه ابزار