عنوانی با این نام ایجاد نشده است : محسوس

همینک آن را ایجاد کنید


    سایر عناوین مشابه :
  • استعاره محسوس به محسوس
  • استعاره محسوس به معقول
  • استعاره معقول به محسوس
  • تشبیه محسوس به محسوس•
  • تشبیه محسوس به معقول•
  • تشبیه معقول به محسوس•
جعبه ابزار