مکروه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمکروه امری است که راجح الترک باشد.
و به عبارت دیگر مکروه امری است که ترک آن اولی باشد بدون منع از فعل.
[۱] کشاف اصطلاحات الفنون، ج۲، ص۱۲۸۰.
[۲] تعریفات (جرجانی)، ص۲۰۴.


فهرست مندرجات

۱ - پانویس
۲ - منبع

پانویس

[ویرایش]
 
۱. کشاف اصطلاحات الفنون، ج۲، ص۱۲۸۰.
۲. تعریفات (جرجانی)، ص۲۰۴.


منبع

[ویرایش]

جابری عرب‌لو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه فارسی، ص۱۶۸.
جعبه ابزار