وجوب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افوجوب یکی از احکام خمسه تکلیفی می‌باشد.


منظور از وجوب و واجب

[ویرایش]

وجوب وصف فعل واجب است، و آن طلب فعلی است که ترکش سبب عقاب گردد و خود فعل مطلوب، واجب نامیده می‌شود. پس وجوب یکی از احکام خمسه تکلیفی می‌باشد و واجب از افعال بشمار است.
[۱] کشاف اصطلاحات الفنون، ج۲، ص۱۴۴۴.


منظور از وجوب در عرف فقهاء

[ویرایش]

و به عبارت دیگر وجوب در عرف فقهاء، بودن فعل به نحوی است که تارک آن در دنیا سزاوار ذم و در آخرت سزاوار عقاب باشد.
[۲] کشاف اصطلاحات الفنون، ج۲، ص۱۴۴۶.
[۳] تعریفات (جرجانی)، ص۲۲۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. کشاف اصطلاحات الفنون، ج۲، ص۱۴۴۴.
۲. کشاف اصطلاحات الفنون، ج۲، ص۱۴۴۶.
۳. تعریفات (جرجانی)، ص۲۲۳.


منبع

[ویرایش]

جابری عرب‌لو، محسن، فرهنگ فقه اصطلاحات اسلامی، ص۱۷۸.جعبه ابزار