کتاب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکتابکتاب یکی از اسامی قرآن می‌باشد
یکی از اسمای قرآن کریم است.
کتابکتاب از ریشه کتب از زبان عربی می‌باشد
واژه‌ای از زبان عربی به معنای مکتوب یعنی نوشته شده است.
باید به این نکته توجه داشت که در منابع اسلامی وقتی لفظ کتاب به کار برده می‌شود قرآن کریم مدنظر است.جعبه ابزار